Begroting; Coevorden versterkt wat in gang is gezet

13 oktober 2023
Algemeen

Vandaag bracht het college naar buiten dat het in 2024 vooral wil insteken op wonen, duurzaamheid, bestaanszekerheid, kansengelijkheid, veiligheid en de toekomstbestendigheid van de eigen organisatie. Daarbij kiest het college ervoor om in 2024 voort te zetten en te versterken van wat in deze bestuursperiode vanaf 2022 al in gang is gezet. Zij wil resultaten behalen en dat zichtbaar maken. Begin november buigt de gemeenteraad zich over de begroting voor 2024.

Wethouder Steven Stegen (Financiën): “Het is belangrijk dat de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk blijven. En dat we als gemeentelijke organisatie, met betrekking tot de financiële situatie de positieve lijn van de afgelopen jaren voortzetten. Daarom ben ik blij met de begroting die we begin november aan de gemeenteraad voorleggen. Daarin is ruimte voor investeringen om het beleid dat vanaf 2022 in gang is gezet voort te zetten. Voor nieuwe beleidsontwikkelingen trekt het college ruim 3 ton uit. In de begroting houdt het college de structurele storting in de algemene reserve van € 2 miljoen van de afgelopen jaren in stand; Hiernaast is er in 2024 nog voor ruim 4 miljoen euro ruimte voor nieuwe beleidsontwikkelingen.”

Gemeentelijke belastingen

Voor een gezin met een eigen woning gaan de gemeentelijke belastingen (Ozb, riool- en afvalstoffenheffing) met gemiddeld € 40 (4,6%) omhoog in 2024. De toeristenbelasting blijft gelijk op € 1,35 per overnachting.

Wonen

Ook voor 2024 is wonen belangrijk. Het college wil er in 2024 14 miljoen euro (Programma 1 Bouwen voor de samenleving) voor uittrekken. Zij wil de gemeentelijke woonambitie zoals vastgesteld in de regionale woondeal met de provincie Drenthe realiseren. De gemeente werkt aan herkenbare, groene dorpen en wijken waar voor iedereen ruimte is om te leven. In de gemeente Coevorden komen er 750 woningen bij tot 2030. Daarmee is de gemeente goed op weg. De ontwikkeling van Ossehaar C in Coevorden is daarvan een mooi voorbeeld, maar er zijn ook een flink aantal woonprojecten in onze dorpen.

Onderwijs en jeugd

De nieuwbouw van de Nieuwe Veste is een groot project. Daarvoor is voor 2024 20 miljoen euro beschikbaar. Verder wordt het integraal huisvestingsplan voor onderwijs geactualiseerd waarbij veel aandacht is voor duurzaamheid en de positie van kinderopvang in nabijheid van het onderwijs. Voor Sleen staat er een nieuw schoolgebouw op het wensenlijstje waarin de scholen samen onderdak kunnen krijgen. Er is een ontwikkelagenda Jeugd-Onderwijs waarin de nadruk ligt op gelijke kansen, bereikbaarheid van jeugdhulp en contextualiseren. Dit laatste  betekent dat er veel meer wordt gekeken naar de omgeving van een jeugdige in plaats van alleen naar de jeugdige zelf.

Programma Buitengebied

Het college wil in 2024 verder met het Programma Buitengebied waarin de toekomst van de landbouw, klimaat, biodiversiteit en stikstof naar voren komen. Het programma is een Coevorder voorloper op het Drents Programma Landelijk gebied. Ook wil het gebiedsgericht werken verder brengen. Daarvoor wordt onder meer het Stimuleringsfonds ingezet.    

Duurzaamheid

Voor duurzaamheid wil het college in 2024 13,1 miljoen euro (Programma 2 Duurzaamheid) uittrekken. Het accent ligt daarbij op energietransitie,  biodiversiteit en het aanpassen van de private en publieke ruimtes aan het veranderende klimaat.

Bestaanszekerheid en preventie

Voor het Sociaal Domein is voor 2024 in totaal bijna 55 miljoen euro (Programma 3 samen) uitgetrokken. Het college wil zich inzetten voor de bestaanszekerheid van inwoners in de gemeente Coevorden. Ze wil voorkomen dat inwoners voortdurende zorg hebben over werk en woning met alle gevolgen die daaruit voortkomen. Er is volop aandacht voor kansengelijkheid. Het college wil het ingezette armoedebeleid voortzetten. Ook voor preventie geldt dat het ingezette beleid wordt voorgezet. Het college wil gezondheidsverschillen verkleinen en meer inwoners in beweging krijgen. Ze stelt de raad voor om daarvoor extra middelen in te zetten; vanaf 2024 jaarlijks 25.000 euro voor preventie in samenwerking met het basisonderwijs en 30.000 euro voor preventie in samenwerking met het voortgezet en praktijkonderwijs. Ook komt er, als het aan het college ligt, vanaf 2024 jaarlijks 52.000 extra beschikbaar voor de buurtsportcoaches.  

Binnenstad

Voor 2024 staat de nieuwe inrichting van het gebied Markt-haven op de planning waarvoor het college in februari met een voorstel naar de raad wil. Het is de eerstvolgende stap in het nog aantrekkelijker maken van de Coevorder binnenstad.

Wegen

Er wordt gewerkt aan een wegenbeheerplan waarmee het college het wegennetwerk beter op peil wil brengen. Het wegennetwerk in de gemeente wordt steeds intensiever gebruikt en heeft te leiden onder de klimaatverandering. Het wegenbeheerplan wordt in 2024 opgeleverd waarna het college er mee naar de raad wil. Ook wordt er 75.000 euro uitgetrokken voor een voorbereidingskrediet voor het project Zuidelijke rondweg.   

Van Gogh

Recreatie en toerisme is voor de gemeente Coevorden een belangrijke economische factor. Het college wil hiervoor voortbouwen op de goede samenwerking met de ondernemers, ToReCo, Marketing Drenthe en andere gemeenten. Van Gogh biedt daarbij mooie kansen voor Zweeloo.

Veiligheid

In 2023 zijn al stappen gezet maar in 2024 wil het college verder werken aan veiligheid. Dat gebeurt onder andere door aandacht voor de interne ambtelijke capaciteit en de uitvoering van het integraal veiligheidsplan, het verder professionaliseren van de BOA’s en het thema ondermijning. Het met elkaar in verbinding staan is een continu proces; weten van en met elkaar wat er speelt en waarop we moeten bijsturen om een veilige gemeente te kunnen zijn en blijven. Samen voor veiligheid: geloofwaardig, alert en duidelijk! Om stappen te maken om deze opgaven het hoofd te kunnen bieden stelt het college de raad voor om in de begroting een structureel bedrag van 40.000 beschikbaar te stellen.

Uitvoeringskracht 

Gemeenten in Nederland krijgen steeds meer taken op hun bord en er is krapte op de arbeidsmarkt. Dit maakt het lastig om alle taken goed uit te voeren. In 2024 is er extra aandacht voor de uitvoeringskracht met het programma 'Samen slimmer werken met en voor Coevorden'.   

Geen sluitende begroting vanaf 2026

In 2025 is er nog ruimte op de begroting, maar 2026 is het bekende ravijnjaar waarin gemeenten structureel middelen tekort om hun taken uit te voeren. In combinatie met alle ontwikkelingen, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit het bestuursprogramma en geschatte mee- en tegenvallers krijgt Coevorden geen sluitende begroting voor de jaren vanaf 2026.

Je vindt het totale overzicht van de begroting op Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 | Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 | Coevorden