BenW besluiten 5 september 2023

BenW besluitenlijst 5 september 2023

Aanwezig

Burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en loco-secretaris mevrouw H. van den Berg.

Afwezig

Geen.     

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

 

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 29 augustus 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Aanvraag experimentstatus duurzame innovaties binnen de Crisis- en herstelwet ten behoeve van flexwonen in Coevorden. Zaaknummer 47071-2023

Aanvragen van de status experiment duurzame innovaties binnen de Crisis- en herstelwet  ten behoeve van flexwonen in Coevorden middels een brief met bijlage, gericht aan de demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

4.2

Vaststelling wijzigingsplan Oude Dalerveensestraat 14 en 16 in Dalen.

Zaaknummer 42892-2023

  1. Het wijzigingsplan ‘Oude Dalerveensestraat 14 en 16, wijzigen bedrijfsbestemming naar wonen’ met de identificatiecode NL.IMRO.0109.002WP00014-0002 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

4.3

Goedkeuren fusie en instemmen statuten Fusiestichting. Zaaknummer 41346-2023

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Goedkeuren van de juridische fusie van RSG Ter Apel, Stichting Esdal - college en De Nieuwe Veste
  2. In te stemmen met de wijziging van de statuten van de Fusiestichting per 1 januari 2024

Met de opmerking het raadsvoorstel tekstueel te wijzigen zoals aangegeven in de terugkoppeling.

4.4

Quickscan: verzoek tot wijzigen bestemming t.b.v. verhuurbedrijf aan Stroetendijk 3 te Dalerveen.

Zaaknummer 41901-2023

Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming te wijzigen t.b.v. het verhuurbedrijf aan Stroetendijk 3 te Dalerveen.

4.5

Vergroenen Monierweg.

Zaaknummer 45529-2023

  1. De gemeenteraad te informeren over het project vergroenen Monierweg met bijgevoegde raadsbrief.

4.6

Volmachtsbesluit griffier en voorzitter rekenkamer.

Zaaknummer 44382-2023

Vast te stellen het Volmachtsbesluit griffier en voorzitter Rekenkamer.

4.7

Jaarstukken Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe.

Zaaknummer 47634-2023

  1. De jaarstukken van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) ter informatie doorzetten aan de gemeenteraad.

 

Uitnodigingen

Besproken

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2023,
De loco-secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.