BenW besluitenlijst 11 juli 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 juli 2023

Aanwezig:  

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:       

Geen.

 

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

 

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 4 juli 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Provinciale Regietafel asiel & vluchtelingen Drenthe.

Zaaknummer 31575-2023

 1. In te stemmen met de opdracht, inrichting en ondersteuning van de Provinciale Regietafel asiel en vluchtelingen Drenthe;
 2. Kennis te nemen van het vervolgproces om te komen tot een evenredige verdeling van de asiel- en overige vluchtelingenopgaven in Drenthe.

4.2

Jaarverslag archieven 2022.

Zaaknummer 26508-2023

 1. het jaarverslag archieven 2022 vast te stellen;
 2. het verslag ter kennisgeving voor te leggen aan de raad.

4.3

Begrotingswijziging VRD - zienswijze raad. Zaaknummer 35173-2023

De raad voor te stellen geen zienswijze betreffende de begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Drenthe in te dienen.

4.4

Rapport Nationale ombudsman 'Als de overheid niet thuisgeeft'.

Zaaknummer 26121-2023

 1. Het rapport 'Als de overheid niet thuisgeeft' van de Nationale Ombudsman aan te nemen en de raad over het rapport te informeren.
 2. De aangepaste brief aan de raad vast te stellen.

4.5

Voortzetting regionale samenwerking Hartveilig Drenthe in de periode 2024-2027. Zaaknummer 37728-2023

 1. In te stemmen om de regionale samenwerking op het thema Hartveilig Drenthe voort te zetten voor 2024-2027
 2. De totale gemeentelijke bijdrage van 0,085 cent per inwoner per jaar voor de periode 2024 t/m 2027 te continueren en per jaar een indexatie van 2,5 procent toe te passen op het totale bedrag;
 3. De bijdrage van 0,06 cent per inwoner per jaar aan HartslagNu te continueren voor de periode 2024 t/m 2027;
 4. In te stemmen met het voorstel om een regionale coördinator Hartveilig Drenthe in te zetten;
 5. Voor deze regionale coördinator een bijdrage van 0,025 cent per inwoner per jaar beschikbaar te stellen voor de periode 2024 t/m 2027;
 6. In te stemmen met het voorstel om de samenwerking met de stichting Hartveilig Drenthe te continueren.

4.6

Ruimte voor ruimte regeling.

Zaaknummer 26642-2023

 1. Vaststellen van de geactualiseerde Ruimte voor ruimte regeling.
  De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren over de vastgestelde geactualiseerde Ruimte voor ruimte regeling.

4.7

Verzoek tot het verbouwen en uitbreiden van De Bente 10 in Dalen.

Zaaknummer 37389-2023

 1. In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek om De Bente 10 in Dalen te verbouwen en uit te breiden.

 

4.8

Het realiseren van een mono-vergister aan de Burgemeester ten Holteweg 39 in Dalen. Zaaknummer 36322-2023

 1. Het advies van de Omgevingstafel over te nemen en aldus medewerking te verlenen aan het realiseren van een mono-vergister aan de Burgemeester ten Holteweg 39 in Dalen.

4.9

Quickscan: verzoek tot realiseren woning met schuur aan Edveensweg ong. (voorheen Loods 19) te Oosterhesselen.

Zaaknummer 36283-2023

In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om een woning met schuur te realiseren aan Edveensweg ong. (voorheen Loods 19) te Oosterhesselen (percelen OTH02-E-2416 en OTH02-E-2427).

4.10

Heroverweging raadsvoorstel om de 500 m2 onderwijscapaciteit in Kasteel 3 (het Cultuurhuis) te integreren in de nieuwbouw op Holwert Midden.

Zaaknummer 36595-2023

De raad voor te stellen:

 1. Het besluit van 31 januari 2023 te heroverwegen en alsnog de in Kasteel 3 (het Cultuurhuis) bestemde 500 m2 onderwijscapaciteit te integreren in de nieuwbouw op Holwert Midden.
 2. Hiervoor een extra investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de stichtingskosten van € 1.719.065 inclusief btw (prijspeil 2021).
 3. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van in totaal € 68.000 per jaar met ingang van 2026 te dekken vanuit de structurele storting in de algemene reserve voor versterking van de vermogenspositie van € 2 miljoen;
 4. De bijdrage van De Nieuwe Veste van € 17.500 per jaar voor 40 jaren in te zetten voor dekking van de kapitaallasten;
 5. De 13e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

4.11

Verzenden raadsinformatiebrief inzake uitnodigingsbrief voor omwonenden flexwonen Drostenstraat Coevorden. Zaaknummer 30552-2023

 1. In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief met als bijlage de uitnodigingsbrief voor omwonenden en andere belangstellenden van de Drostenstraat.
 2. In te stemmen met verzending van de brief aan omwonenden.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juli 2023

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.