BenW besluitenlijst 11 juni 2024

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 juni 2024.

Aanwezig:   

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:      

wethouder de heer E. Holties

Nr.OnderwerpBesluit
1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 4 juni 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Deelovereenkomst Automatisering Emmen & Coevorden.

Zaaknummer 31074-2024

Dit besluit is tijdelijk niet openbaar.
4.2

Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Coevorden 2023.

Zaaknummer 31450-2024

  1. De ‘Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Coevorden 2023’ vast te stellen en digitaal naar de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te sturen.
  2. Een exemplaar van de ‘Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Coevorden 2023’ voor kennisgeving toe te zenden aan de gemeenteraad met bijbehorende raadsinformatiebrief.
4.3

Conceptverzoek: van Heutszpark 20, Coevorden – het plaatsen van een toegangspoort en een loophek.

Zaaknummer 30628-2024

  1. Geen medewerking te verlenen aan het conceptverzoek om een toegangspoort en loophek te plaatsen bij de Van Heutszpark 20 in Coevorden
4.4

Raadsvoorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het toevoegen van vier aanvullende appartementen ter plaatse van Aelderstraat 65 te Aalden.

Zaaknummer 31170-2024

  1. De gemeenteraad voor te stellen de vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven voor het toevoegen van vier aanvullende appartementen ter plaatse van Aelderstraat 65 te Aalden
  2. Daarbij te bepalen, dat de ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt opgevat, indien tegen het ontwerp van deze verklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
4.5

Besluit op bezwaar Akka’s Ganzenparadijs.

Zaaknummer 31555-2024

Besluit om het primaire besluit van 31 maart 2021 waarin het college een tijdelijke omgevingsvergunning verleend aan Stichting Akka’s Ganzenparadijs, onder aanvullende motivering, in stand te laten.
4.6

Inkoopjaarverslag 2023 en inkoopjaarplan 2024.

Zaaknummer 29445-2024

  1. Kennis te nemen van het inkoopjaarverslag en de gerealiseerde aanbestedingen 2023 (bijlage 1 en 2);
  2. Kennis te nemen van het inkoopjaarplan 2024 en de bijbehorende inkoopkalender 2024 (bijlage 3 en 4).
  3. Op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub f Wet open overheid op bijlage 2 en 4 en het in de collegevergadering daaromtrent verhandelde, geheimhouding voor onbepaalde tijd op te leggen.
4.7

Regio Deal I en II en geannoteerde agenda met bijbehorende stukken stuurgroep 

14 juni 2024.

Zaaknummer 32809-2024

  1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe van 14 juni 2024 en bijbehorende bijlagen.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2024,
De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.