BenW besluitenlijst 14 maart 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 14 maart 2023

Aanwezig:    

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing en secretaris mevrouw B. de Vries.

Afwezig:  

geen afwezigen     

Nr.

Van

Onderwerp

Besluit

1

 

Vaststelling agenda

Agendapunt 3.1 voorbereiding collegebespreking visie op dienstverlening aan inwoners met verminderd arbeidsvermogen is van de agenda gehaald.

2

 

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 7 maart 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

BV-EL

Dienstverleningsovereenkomst Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2023 – 2026

Zaaknummer: 73842-2022

In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2023 -2026

4.2

BV- OO

Besluit op bezwaar inzake besluit op grond van de Wet open overheid (hierna:Woo) van 3 augustus 2022 (kenmerk: 55634-2022)

Zaaknummer: 16955-2023

Bezwaar tegen besluit 3 augustus 2022 (kenmerk: 55634-2022) ongegrond verklaren en motivering van het bestreden besluit aan te vullen.

4.3

BV-EL

Noodfonds energiekosten (sport)verenigingen, buitenzwembaden en dorpshuizen

Zaaknummer: 16930-2023

De raad voor te stellen:

 

 1. Een Noodfonds in te stellen voor (sport)verenigingen, buitenzwembaden en dorpshuizen;
 2. De partijen die in aanmerking komen voor het Noodfonds een bedrag uit te keren met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot 1 mei 2023;
 3. Het verbruik tot aan het landelijke prijsplafond voor alle partijen voor eigen rekening te laten zijn;
 4. Met partijen die een bijdrage uit het Noodfonds krijgen te kijken naar de mogelijkheden voor verduurzaming van hun accommodaties om het verbruik en de energiekosten structureel naar beneden te brengen;
 5. De inzet van het Noodfonds medio juli/augustus te evalueren en op basis hiervan voorstellen te doen voor een eventueel vervolg;
 6. Voor het Noodfonds een bedrag van € 750.000 beschikbaar te stellen;
 7. De kosten te dekken vanuit de algemene reserve;
 8. De 6e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen.

4.4

BV-MO

Verlengen Maatwerkfonds Vaste lasten

Zaaknummer: 16985-2023

 1. De raad voor te stellen:

1.  Het maatwerkfonds Vaste lasten te verlengen tot en met 31 december 2023;

2.  Hiervoor een bedrag van € 100.000 ter beschikking te stellen en het resterende bedrag dat voor 2023 ter beschikking was gesteld, € 1.735.000, weer vrij te laten vallen in de stelpost vrije begrotingsruimte;

3.  De 7e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen;

 1. Ten behoeve van een goede uitvoering beleidsregels op te stellen;
 2. De adviesraad Sociaal Domein te vragen een reactie te geven op het raadsvoorstel.

4.5

BV-VI

Strategische aankoop in het kader van de revitalisering Holwert Midden.

Zaaknummer: 14918-2023

 1. Over te gaan tot aankoop van een tweetal percelen grond, gelegen aan/nabij de Parallelweg 31 te Coevorden, kadastraal bekend:

- gemeente Coevorden, sectie D, nummer 4884 met een oppervlakte van 0.30.36 ha en

- gemeente Coevorden, sectie D, nummer4792met een oppervlakte van 0.00.03 ha,

 

inclusief de daarop staande en gelegen opstallen, bestaande uit kantoorruimte en bedrijfshallen met toebehoren en verhard buitenterrein.

 

 1. De koopovereenkomst vertrouwelijk te behandelen.

4.6

BV-EL

Kadernota 2024 Recreatieschap Drenthe.

Zaaknummer: 16572-2023

 1. Kennis te nemen van de kadernota 2024 van het Recreatieschap Drenthe.
 2. De raad actief te informeren over deze kadernota, met toelichting over het proces. De portefeuillehouder dat te laten afhandelen.

4.7

BV-EL

Wijziging Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden, paragraaf 2.7 Voorschoolse educatie.

Zaaknummer: 16469-2023

 1. Het uitvoeringsbesluit algemene subsidieverordening in te trekken.
 2. Het gewijzigde uitvoeringsbesluit algemene subsidieverordening vast te stellen, met wijzigingen voor paragraaf 2.7 Voorschoolse educatie.

4.8

BV-OO

Wensbeeld Holwert-Midden

Zaaknummer: 16824-2023

 1. kennis te nemen van het concept-Wensbeeld Holwert-Midden;
 2. in te stemmen met de notitie zienswijzen Wensbeeld Holwert-Midden;
 3. de raad voor te stellen het Wensbeeld Holwert-Midden vast te stellen

4.9

BV-OO

Voorstel tot ter inzage leggen van ontwerp bestemmingsplan buitengebied, Gelpenberg, Fietspad

Zaaknummer: 16588-2023

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Gelpenberg, Fietspad'
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Gelpenberg, Fietspad’ conform artikel 3.4 Awb in procedure te brengen
 3. Geen milieueffectrapport op te stellen, ter voorbereiding op de vaststelling van het bestemmingsplan
 4. De raad te infomeren over de voortgang van het project en bestemmingsplan procedure

Met de opmerking: de raadsbrief tekstueel aan te passen zoals toegelicht in de terugkoppeling

4.10

BV-MO

Startnotitie Wmo-visie

Zaaknummer: 8665-2023

 1. In te stemmen met de concept-startnotie Wmo-visie;
 2. De raad te vragen bijgevoegde brief en de concept-startnotitie Wmo-visie te bespreken tijdens de commissievergadering.  

Met de opmerking: de raadsbrief tekstueel aan te passen zoals toegelicht in de terugkoppeling

4.11

BV-OO

Voorstel tot opnieuw vrijgeven van ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Veste in Coevorden

Zaaknummer: 16412-2023

 1. In te stemmen met het aangepaste ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Veste’ in Coevorden
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Veste’ conform artikel 3.4 Awb opnieuw in procedure te brengen
 3. Geen milieueffectrapport op te stellen, ter voorbereiding op de vaststelling van het bestemmingsplan.
 4. De raad te infomeren over de voortgang van het project en bestemmingsplan procedure
 5. In te stemmen met de concept notitie beantwoording zienswijze
 6. Portefeuillehouder de ruimte te geven voor verwerken van de reactie van de RUD in het aangepaste ontwerp bestemmingsplan De Nieuwe Veste voor ter inzage legging.

 

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2023

De secretaris

De voorzitter

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten