BenW besluitenlijst 14 mei 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 14 mei 2024.

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig: 

Geen.       

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 7 mei 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Vaststelling bestemmingsplan 'De Drift 1 Dalen, woningbouwlocatie’.

Zaaknummer 26055-2024

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de notitie beantwoording zienswijze.
 2. Het bestemmingsplan 'De Drift 1 Dalen, woningbouwlocatie’ ongewijzigd vast te stellen
 3. Voor dit bestemmingsplan ’'De Drift 1 Dalen, woningbouwlocatie’ geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde definitief vast te stellen.
4.2

Terrassenbeleid gemeente Coevorden.

Zaaknummer 21668-2024

 1. Het Terrassenbeleid gemeente Coevorden vast te stellen;
 2. Van 1 juli 2024 tot 31 december 2024 geen leges te heffen voor af te geven besluiten die bestaande ondernemers voor die tijd indienen;
 3. De raad te informeren via bijgaande raadsbrief.
4.3

Dutch TechZone jaarplan 2024 en jaarverslag 2023.

Zaaknummer 22824-2024

 1. Kennis te nemen van het DTZ jaarplan 2024 en het DTZ jaarverslag 2023;
 2. Het DTZ jaarplan 2024 en het DTZ jaarverslag 2023 middels bijgaande brief ter informatie aan te bieden aan de raad.
4.4

Advies aan Staatssecretaris EZK inzake omgevingsvergunning

mijnbouwinrichting Schoonebeek-313.

Zaaknummer 21501-2024

 1. Met bijgaande brief de Staatssecretaris van EZK adviseren inzake de Omgevingsvergunning mijnbouwinrichting Schoonebeek-313;
 2. De gemeenteraad vervolgens via bijgaande Raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen.
4.5

Verordening toeristenbelasting Coevorden 2025.

Zaaknummer 23405-2024

Aangehouden
4.6

Beleidsplan Armoede en Schulden 2024+ en uitvoeringsplan 2024-2027 “Patronen doorbreken voor een schuldenvrije toekomst”.

Zaaknummer 23504-2024

 1. Inhoudelijk akkoord te gaan met voorliggend beleidsplan Armoede en Schulden 2024+ “Patronen doorbreken voor een schuldenvrije toekomst”;
 2. Het uitvoeringsplan 2024-2027 “Patronen doorbreken voor een schuldenvrije toekomst” vast te stellen;
 3. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein voor dit beleidsplan;
 4. De beantwoordingsbrief aan de Advies Sociaal Domein voor dit beleidsplan vast te stellen;
 5. Het beleidsplan Armoede en Schulden 2024+ “Patronen doorbreken voor een schuldenvrije toekomst” ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
4.7

Aangaan overeenkomst tot vestiging recht van erfpacht en recht van opstal met Domesta locatie flexwonen in Coevorden.

Zaaknummer 27548-2024

Tot het aangaan van de overeenkomst tot vestiging recht van erfpacht en recht van opstal met Domesta betreffende de locatie voor flexwonen op de hoek van de Drostenstraat en de Burgemeester Feithsingel in Coevorden.

4.8

Jaarstukken 2023 en Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Drenthe 2025.

Zaaknummer 26365-2024   

De raad voor te stellen:

 1. kennis te nemen van de concept jaarrekening en –verslag van de Veiligheidsregio Drenthe 2023;
 2. geen zienswijze in te dienen betreffende de ontwerpbegroting Veiligheidsregio Drenthe 2025.
4.9

Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

Zaaknummer 24557-2024

 1. De raad voor te stellen het college toestemming te geven om de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe te treffen;
 2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe te treffen;
 3. Onder voorbehoud van toestemming van de raad de brief aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Drenthe vast te stellen en te versturen.
4.10

Jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 van het Recreatieschap Drenthe.

Zaaknummer 26300-2024

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van het Recreatieschap Drenthe en de bijdrage voor 2023 definitief vast te stellen op € 119.294.
 2. Kennis te nemen van het positieve resultaat over 2023 van € 142.254.
 3. In te stemmen met het voorstel om het resultaat over 2023 te weten € 142.254,- als volgt te bestemmen: € 125.000 uit te keren volgens de verdeelsleutel, opgenomen in de GR Recreatieschap Drenthe, en € 17.254 ten gunste te brengen van de algemene reserve.
 4. De voorgestelde bijdrage 2025 aan het Recreatieschap Drenthe van € 134.744 te betrekken bij het opstellen van de Kaderbrief 2025 en Programmabegroting 2025-2028.
 5. De gemeenteraad toestemming te vragen om de definitieve tekst regeling Recreatieschap Drenthe te implementeren.
 6. De gemeenteraad het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van het Recreatieschap Drenthe ter kennisname aan te bieden.
 7. De gemeenteraad voor te stellen om via een zienswijze het Recreatieschap Drenthe te informeren dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van het Recreatieschap Drenthe en rekening te houden met een gemeentelijke bijdrage van € 134.744 in 2025.
4.11

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Coevorden Kernen, 

Locatie De Steeg 4 Dalen.

Zaaknummer 25930-2024

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Coevorden Kernen, locatie De Steeg 4 Dalen’ met de identificatiecode NL.IMRO.0109.002BP00016-0003 gewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
4.12

Toestemming om in te stemmen met de wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 2024.

Zaaknummer 26444-2024

 1. De raad voor te stellen toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de voorgestelde wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 2024.
 2. In te stemmen met de voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 2024 onder voorwaarde van toestemming van de raad tot de wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 2024;
 3. De brief aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling vast te stellen, onder voorwaarde van instemming van de raad tot de wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Drenthe 2024.
4.13

RUD Drenthe jaarstukken 2023, Ontwerpbegrotingswijziging 2024

en ontwerpbegroting 2025.

Zaaknummer 26289-2024

 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
 2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
 3. De raad voor te stellen om af te zien van het indienen van een zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2024 RUD Drenthe.
 4. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
 5. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen betreffende de ontwerpbegroting 2025 van de RUD Drenthe.
4.14

Behoud van de paardensport in Sleen.

Zaaknummer 20471-2024

 1. In te stemmen met het stopzetten van de huur - met terugwerkende kracht - van 1 februari 2024 tot 1 mei 2024 aan Paardensportcentrum Sleen BV.
 2. Af te wijken van vastgesteld beleid door in te stemmen met het tijdelijk ter beschikking stellen van de manege aan de Stichting Paardensport Centrum Sleen vanaf 1 mei 2024, in de vorm van een huurovereenkomst onder nader te bepalen voorwaarden.
 3. Stichting Paardensport Centrum Sleen als enig serieus gegadigde aan te merken als nieuwe huurder van de manege in Sleen.
 4. In te stemmen met de uitvoering van noodzakelijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden.
 5. In 2024 hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 75.000 (excl. BTW) en dit bedrag te dekken vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte. De financiële consequenties verwerken bij de samenstelling van de halfjaarrapportage 2024.
 6. De gemeenteraad vragen in te stemmen met de uitvoering van noodzakelijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het Paardensportcentrum in Sleen 
 7. De gemeenteraad vragen hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van €75.000 (excl. BTW) en dit bedrag te dekken vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte. De financiële consequenties verwerken bij de samenstelling van de halfjaarrapportage 2024.
4.15

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Area Reiniging NV d.d. 24-05-2024.

Zaaknummer 26379-2024

 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken;
 2. In te stemmen met de jaarrekening 2023;
 3. Decharge te verlenen aan de directie en Raad van Commissarissen;
 4. In te stemmen met het voorstel resultaatbestemming 2023.
4.16

De jaarstukken 2023, Begrotingswijziging 2024 en de Beleidsbegroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2025-2028,

en de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van GGD Drenthe.

Zaaknummer 27501-2024

 1. Kennis te nemen van:
 2. De raad voor te stellen:
 3. de jaarstukken 2023 van GGD Drenthe;
 4. Begrotingswijziging 2024;
 5. Beleidsbegroting GGD Drenthe 2025 inclusief meerjarenraming 2025-2028;
 6. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe.
 7. Kennis te nemen van de onder 1 vermelde stukken;
 8. Een positieve zienswijze ten aanzien van de Begrotingswijziging 2024 en de Beleidsbegroting GGD Drenthe 2025 inclusief meerjarenraming 2025-2028 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur GGD Drenthe door middel van bijgevoegde brief;
 9. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe.
4.17

Raadsvoorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot het afwijken van het bestemmingsplan voor de NAM-locatie SCH-313.

Zaaknummer 27521-2024

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. De vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven.
 2. Daarbij te bepalen, dat de ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien tegen het ontwerp van deze verklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
4.18

Beslissing op bezwaar Wezuperstraat 20 te Wezup.

Zaaknummer 25936-2024

 1. Het bezwaar namens Drentse Hoeve Bioenergie, in afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie, niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2024

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluitenexterne-link-icoon.