BenW besluitenlijst 16 april 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 16 april 2024

Aanwezig 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig      

Geen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 9 april 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden. 

Zaaknummer 21153-2024 

 1. De raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden vast te stellen.
4.2

Deelname European week of Regions and Cities 2024. 

Zaaknummer 21740-2024

 1. deel te nemen aan de European week of Regions and Cities in Brussel van 7-9 oktober 2024;
 2. in het programma gezamenlijk op te trekken met de partners van Dutch TechZone en te focussen op de belangen van onze grensregio en de manier waarop ‘Brussel’ kan helpen onze doelen op dat gebied te realiseren.
4.3Aanvraag omgevingsvergunning voor toevoegen drie woningen ter plaatse van Witte Zand 17, Oosterhesselen. Zaaknummer 18349-2024Omgevingsvergunning te verlenen aan het toevoegen van drie woningen ter plaatse van Witte Zand 17 te Oosterhesselen en daarbij op grond van maatschappelijk en economisch belang af te wijken van het advies van de welstandscommissie.
4.4

Conceptverzoek: toevoegen horecafunctie Schaapveensweg 16, Gees. 

Zaaknummer 18998-2024

Medewerking te verlenen aan het verzoek om een horecafunctie toe te voegen aan de beeldentuin ter plaatse van de Schaapveensweg 16 te Gees.

4.5

Raadsvoorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het legaliseren van een schuur aan de Verlengde Hoogeveense Vaart 82 te Zwinderen 

(Z2022-015916).  

Zaaknummer 19702-2024

 1. De gemeenteraad voor te stellen de vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven.
 2. Daarbij te bepalen, dat de ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien tegen het ontwerp van deze verklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
4.6

Het intern verbouwen en gebruiken van een pand voor een escaperoom aan de Byte 1E te Coevorden. 

Zaaknummer 19891-2024

De aangevraagde vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een escaperoom te verlenen.
4.7

Krediet starterslening. 

Zaaknummer 22741-2024

De raad voor te stellen:

 1. een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen voor het toewijzen van startersleningen via de regeling Starterslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 2. de 5e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te laten stellen.
4.8

Subsidieaanvraag van streekomroep ZO!34Subsidieaanvraag van streekomroep ZO!34. 

Zaaknummer 21040-2024   

 1. Streekomroep ZO!34 op grond van de subsidieregeling Culturele Impuls 2021-2024 een subsidie van € 6.000 te verlenen voor het aanstellen van freelance journalisten voor de periode april tot en met juli 2024;
 2. De raad hierover te informeren door middel van bijgaande brief.
4.9

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan ‘Ossehaar Fase C te Coevorden'. 

Zaaknummer 19615-2024

De raad voor te stellen:

 1. De grondexploitatie Ossehaar fase C vast te stellen;
 2. De binnengekomen zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 3. De ‘Notitie beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan ‘Ossehaar Fase C te Coevorden’ vast te stellen;
 4. Het bestemmingsplan ‘Ossehaar Fase C te Coevorden’ met de identificatiecode NL.IMRO.0109.001BP00031-0003 gewijzigd vast te stellen;
 5. De provincie te verzoeken het gewijzigd vastgestelde plan versneld ter visie te mogen leggen;
 6. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
 7. Het Beeldkwaliteitsplan Ossehaar fase C vast te stellen.
4.10

Verduurzamen maatschappelijke accommodaties. 

Zaaknummer 15768-2024

 1. De Raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het project verduurzamen maatschappelijke accommodaties.
 2. De agendacommissie te verzoeken om deze brief te agenderen voor de commissie met de bedoeling deze opiniërend te bespreken en het college daarmee richting te geven over de concept kaders en uitgangspunten.
4.11

Beantwoorden schriftelijke raadsvragen over Wezuperstraat 20 te Wezup.

Zaaknummer 23345-2024

Het college voor te stellen de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en daarmee de raad te informeren over de raadsvragen in verband met ontwikkelingen Wezuperstraat 20 te Wezup.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2024

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.