BenW besluitenlijst 16 januari 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 16 januari 2024

Aanwezig: 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:   

Geen.     

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda 
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 9 januari 2024

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Stedenband Brest. 

Zaaknummer 60729-2023

 1. de stedenband met Brest als bevroren te beschouwen
 2. de raad hierover via het Presidium te informeren
4.2

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe (2019 – 2023). 

Zaaknummer 66488-2023

 1. De ‘Samenwerkingsovereenkomst Provincie Drenthe – De Gemeenten behorende bij de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe’ te verlengen tot en met 31 december 2025.
4.3Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Coevorden. Zaaknummer 65531-2023
 1. De subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Coevorden vast te stellen;
 2. Het college van B&W van de gemeente Emmen te mandateren de subsidieregeling ‘verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Coevorden’ uit te voeren met toestemming om ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de gemeente Emmen en SNN.
4.4Vaststellen intentieverklaringen voor CPO-verenigingen in Dalen, Coevorden-Ossehaar, Steenwijksmoer, Dalerpeel en Dalerveen. Zaaknummer 65032-2023
 1. Instemmen met de bijgevoegde intentieverklaringen voor CPO-verenigingen in Dalen (2x), Coevorden-Ossehaar, Steenwijksmoer, Dalerpeel en Dalerveen ten behoeve van het aanvragen van subsidie bij de provincie Drenthe door deze verenigingen.
4.5

Stichting de Swaneburg - jaarrekening 2022 plus opheffing Stichting. 

Zaaknummer 65204-2023

 1. Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2022 van Stichting de Swaneburg;
 2. Het negatieve resultaat van 2021 en 2022 van € 79.629 en € 155.399 uit te betalen aan Stichting de Swaneburg;
 3. De SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden van € 45.513,69 niet uit te keren aan de Stichting maar in te zetten als gedeeltelijke dekking voor de negatieve resultaten van 2021 en 2022.
4.6

Quickscan: verzoek tot afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bedrijfsuitbreiding aan Nijlandsweg 3 te Zwinderen. 

Zaaknummer 65728-2023

 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van bedrijfsuitbreiding aan Nijlandsweg 3 te Zwinderen.
 2. Geen m.e.r.-procedure te doorlopen.
 UitnodigingenGeen

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2024

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.