BenW besluitenlijst 17 oktober 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 17 oktober 2023

Aanwezig:    

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:       

Geen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

 

2

Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 10 oktober 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Subsidieaanvraag Muziekverenigingen Crescendo en Excelsior voor het project MuZO.

Zaaknummer 53913-2023

Muziekverenigingen Crescendo en Excelsior op grond van artikel 4:23, lid 3,

sub d van de Algemene wet bestuursrecht voor de voortzetting van het project MuZO in de periode 1 september 2023 tot 1 januari 2024 een subsidie te verlenen van € 6.962,71.

4.2

Aanvraag voor uitbreiding van een co-vergister naar 36.000 ton met in hoofdzaak niet bedrijfseigen input op de locatie Wezuperstraat 20 in Wezup.

Zaaknummer 50537-2023

 1. De beslissing op de aanvraag voor de vergunning aan te houden;
 2. In afwachting van aanvullende gegevens in principe de vergunning te willen verlenen onder voorwaarden;

 

4.3

Voorstel tot ter inzage leggen van ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van zeven (huur)woningen aan de Ter Borghstraat 2-12 te Sleen. Zaaknummer 51015-2023

 1. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van zeven (huur)woningen aan de Ter Borghstraat 2-12 te Sleen conform artikel 3.4 Awb ter inzage te leggen.
 2. Geen m.e.r.-procedure te doorlopen.

4.4

Voorstel tot ter inzage leggen van ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van negen (huur)woningen aan de Broekveldstraat 16-26 en Drostenstraat 53-55 te Sleen.

Zaaknummer 51019-2023

 1. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van negen (huur)woningen aan de Broekveldstraat 16-26 en Drostenstraat 53-55 te Sleen conform artikel 3.4 Awb ter inzage te leggen.
 2. Geen m.e.r.-procedure te doorlopen.

4.5

Quickscan: verzoek tot afwijken bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een appartementengebouw met commerciële ruimte aan de Bentheimerstraat 19 te Coevorden. Zaaknummer 51029-2023

Medewerking te verlenen aan het verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een appartementengebouw met commerciële ruimte aan de Bentheimerstraat 19 te Coevorden.

4.6

Ongewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Prinses Julianalaan 25a, Coevorden. Zaaknummer 52694-2023

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan ‘Prinses Julianalaan 25a, Coevorden’ met de identificatiecode NL.IMRO.0109.001BP00021 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

4.7

Het ontwikkelen van horeca en appartementen op de locatie Hoofdstraat 29 te Dalen.

Zaaknummer 52725-2023

Geen medewerking verlenen aan het verzoek om Restaurant en zalencentrum Cornelis te slopen en op de locatie 29 wooneenheden en horeca te ontwikkelen.

4.8

Tijdelijke impulsgelden klimaatadaptatie 2021 – 2027, DPRA impulsgelden machtiging 2023.

Zaaknummer 50819-2023

 1. Een aanvraag in te dienen voor de rijksbijdrage voor Tijdelijke impulsgelden klimaatadaptatie 2021 - 2027 voor het jaar 2023.

4.9

Doorfietsroutes Zuidoost -Drenthe (BOCE). Zaaknummer 52925-2023

 1. Kennis te nemen van zowel notitie als rapport “Variantenstudie en knelpuntenanalyse - Doorfietsroute F34 Borger-Emmen-Coevorden”. 
 2. In te stemmen met variant 4a als voorkeurstracé BOCE-doorfietsroute voor de verbinding Emmen – Nieuw Amsterdam / Veenoord – Dalen – Coevorden (F34).
 3. De raad schriftelijk te informeren door middel van bijgaande brief.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2023

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.