BenW besluitenlijst 18 april 2023

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 18 april 2023.

Aanwezig 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en secretaris mevrouw B. de Vries.

Afwezig

Geen afwezigen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

X

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 11 april 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Subsidieregeling uitvoering Noodfonds energiekosten

Zaaknummer 20402-2023

 

 1. De subsidieregeling Noodfonds energiekosten voor (sport)verenigingen, zwembaden en dorpshuizen binnen de gemeente Coevorden vast te stellen;
 2. De subsidieregeling op de gebruikelijke wijze te publiceren, na positieve besluitvorming door de raad op het raadsvoorstel 5.1 Noodfonds energiekosten op 18 april 2023.

4.2

Ontwerp-begrotingswijziging 2023 en Algemeen en financieel kader 2024 en volgende jaren GR EMCO-groep

Zaaknummer 22574-2023

 

De raad voor te stellen:

 1. in te stemmen met de ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR EMCO en de verhoging van de bijdrage van € 53.000 te dekken vanuit de stelpost vrije bestedingsruimte;
 2. de 9e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen;
 3. af te zien van de mogelijkheid gebruik te maken van het indienen van een zienswijze;
 4. kennis te nemen van het Algemeen en Financieel Kader 2024 en volgende jaren.

4.3

Ontwerpcultuurbeleid gemeente Coevorden.

Zaaknummer 23147-2023

 

 1. In te stemmen met het ontwerpcultuurbeleid inclusief de daarin opgenomen scenario’s;
 2. De gemeenteraad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de visie op cultuur en de uitwerking daarvan in het
      ontwerpcultuurbeleid zoals beschreven in de ontwerp cultuurnota.

2. In te stemming met wat het college ziet als basisinfrastructuur zoals
    beschreven onder 2.1

3. Een voorkeur uit te spreken t.a.v. de uitgewerkte scenario’s 1 t/m 3

4. Te besluiten het ontwerpcultuurbeleid met het voorkeursscenario van de
    raad (1,2, of 3) als beleidsvoornemen vast te stellen en dit ter inzage te
    leggen.

De portefeuillehouder past het raadsvoorstel (inclusief dictum) en de nota aan aan het collegebesluit en zorgt voor tijdige verzending aan de griffie

4.4

Subsidieaanvraag Muziekverenigingen Crescendo en Excelsior voor het project MuZO.

Zaaknummer 23167-2023

Muziekverenigingen Crescendo en Excelsior op grond van artikel 4:23, lid 3,
sub d van de Algemene wet bestuursrecht voor de voortzetting van het project MuZO een subsidie te verlenen van € 10.200.

4.5

Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG Bank N.V. d.d. 20-04-2023

Zaaknummer 22649-2023

 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken.
 2. In te stemmen met: de jaarrekening 2022, de voorgestelde dividenduitkering, het verlenen van decharge en de herbenoeming van RvC lid heer H. Arendse.
 3. De bijlagen notulen AVA 21 april 2022 & notulen BAVA 7 oktober 2022 zijn niet openbaar.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 april 2023. De secretaris en de voorzitter. 

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.