BenW besluitenlijst 18 juli 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 18 juli 2023

Aanwezig

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig

Geen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

 

1

Vaststelling agenda

 

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 11 juli 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Verzamelbrief Oekraïne voor gemeenteraad. Zaaknummer 39324-2023

 

 1. De verzamelbrief Oekraïne vast te stellen.
 2. De raad op woensdag 19 juli 2023 middels de verzamelbrief te informeren omtrent actuele ontwikkelingen rondom de opvanglocaties van ontheemden uit de Oekraïne.

4.2

Toekomst Stedenband Nordhorn.

Zaaknummer 33761-2023

 

 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de stedenband met Nordhorn inhoudelijk te versterken en dit vast te leggen in een intentieverklaring

 

4.3

25 jaar Gemeente Coevorden:

ondersteuning initiatieven.

Zaaknummer 34863-2023

 

 1. In te stemmen met de subsidieregeling 25 jaar Coevorden;
 2. Het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden in zijn geheel in te trekken en opnieuw vast te stellen en bekend te maken inclusief de onder 1 genoemde regeling.
 3. Het subsidieplafond vast te stellen op € 40.000 en bekend maken;
 4. O.g.v. art. 4:23, lid 3, sub d Awb eenmalig € 25.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een tijdelijke kunstijsbaan in het centrum van Coevorden.

4.4

Milieu- inrichting

Houtdrogerij Friesland B.V. / PreZero.

Zaaknummer 39095-2023

De brief aan de raad vaststellen en verzenden.

4.5

Zienswijze ontheffingsaanvraag Woonconcept.

Zaaknummer 37717-2023

 1. Voor de ontheffingsaanvraag van Woonconcept voor de Overijsselse gemeente Steenwijkerland een positieve zienswijze af te geven.

4.6

Fietspad Gelpenberg, Aalden.

Zaaknummer 39011-2023

De raad informeren over de stand van zaken van de aanleg van het fietspad langs de Gelpenberg naar vakantiepark Aelderholt.

4.7

Verzoek afwijking uitgiftevoorwaarden KilseFlora.

Zaaknummer 37502-2023

 

 1. Niet in te stemmen met het verzoek van KilseFlora om af te wijken van de Algemene uitgiftevoorwaarden om de grond onbebouwd door te verkopen aan een toekomstige vastgoed ontwikkelaar.
 2. Af te wijken van artikel 5.2 onder a van de Algemene uitgiftevoorwaarden en de aanvraag voor een omgevingsvergunning te verlengen van drie maanden naar één jaar.

4.8

Beleidsplan Afval en Grondstoffen

2023-2027.

Zaaknummer 37416-2023

 

Aangehouden

4.9

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2023.

Zaaknummer 21375-2023

 

 1. De re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
 2. De nadere regels ten aanzien van de duurzaamheidssubsidie, jobcoaching en overige voorzieningen vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels plaatsingssubsidie gemeente Coevorden;
 3. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Coevorden;
 4. Met bijgaande brief de Adviesraad Sociaal Domein te informeren.

4.10

Principebesluit wijzigen van de bestemming voor het realiseren van twee woningen op twee percelen na splitsing.

Zaaknummer 24880-2023

 1. Het advies over te nemen en in principe geen medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden- Landschap’ naar ‘Wonen’ ten behoeve van de bouw van 2 vrijstaande woningen

4.11

Principe-verzoek voor de realisatie van een vacuümgebouw ter plaatse van Broeklanden 2, Sleen.

Zaaknummer 29288-2023

Instemmen met het principe-verzoek voor de beoogde realisatie van een vacuümgebouw ter plaatse van Broeklanden 2 te Sleen.

4.12

Principebesluit herontwikkeling Tuinstraat 1 te Coevorden naar 7 appartementen.

Zaaknummer 33818-2023

 1. Het advies van de Omgevingstafel over te nemen en in principe medewerking verlenen aan het verzoek om in het pand aan de Tuinstraat 1 te Coevorden 7 appartementen te realiseren.

4.13

Principebesluit over de bouw van een schuur gedeeltelijk buiten de aanduiding erf.

Zaaknummer 36393-2023

 1. Het advies van de Omgevingstafel over te nemen en in principe medewerking verlenen aan het verzoek om de bouw van een schuur gedeeltelijk buiten de erfaanduiding aan de van Heutszsingel 31 te Coevorden

4.14

Het herbouwen van een woning,

het bouwen van een kas en prieel en inrichting van het erf.

Zaaknummer 37181-2023

 1. Medewerking verlenen aan het verzoek om een woning met bijbehorende kas en prieel te bouwen aan de Verlengde Hoogeveense Vaart 44 in Oosterhesselen.

4.15

Samenwerkingsovereenkomst

Flexteam warmtetransitie.

Zaaknummer 35490-2023

 1. Te besluiten tot het aangaan van de “Samenwerkingsovereenkomst Flexteam Warmtetransitie Drenthe” , gedateerd 14 juni 2023;
 2. De raad te informeren middels informerende raadsbrief.

4.16

Reactie op brief omwonenden AZC.

Zaaknummer 39895-2023

 1. Kennis te nemen van de ontvangen brief van omwonenden AZC, gedateerd 10 juli 2023
 2. De reactie van het college op de ontvangen brief vast te stellen en te verzenden.

4.17

Inbreuk persoonsgegevens.

Zaaknummer 39935-2023

 

 1. De gemeenteraad te informeren over de inbreuk in verband met persoonsgegevens die is geconstateerd bij de postbehandeling, conform bijgesloten brief.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 2023

De secretaris en de voorzitter

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.