BenW besluitenlijst 18 juni 2024

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 18 juni 2024

Aanwezig:   

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties, secretaris mevrouw K. Cornelissen (afwezig bij 4.7), concernmanager mevrouw L. Brouwer aanwezig bij 4.7.

Afwezig:

Geen.

Nr.Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 11 juni 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Beslissing op bezwaren aan de NAM verleende omgevingsvergunningen.  

Zaaknummer 32971-2024

Aangehouden
4.2Aanwijzingsbesluit boven- en ondergrondse containers gemeente Coevorden 2024. Zaaknummer 33927-2024
 1. Het aanwijzingsbesluit boven- en ondergrondse containers gemeente Coevorden 2024 met bijbehorend plaatsingsplan gewijzigd vast te stellen;
 2. De Notitie beantwoording zienswijzen ontwerp-aanwijzingsbesluit boven- en ondergrondse containers gemeente Coevorden 2024 vast te stellen.
4.3

Locatie geldautomaat.

Zaaknummer 51603-2023

 1. Het voorplein van de Gansehof (zijde van Heutszsingel) vast te stellen als locatie voor de geldautomaat.
 2. Ermee in te stemmen om met Euronet een “Huurovereenkomst Terrein” af te sluiten en de jaarlijkse vergoeding aan de gemeente voor plaatsing en exploitatie van de geldautomaat vast te stellen op € 2.400 die jaarlijks vermeerderd wordt met een indexering.
 3. Nader onderzoek te laten doen naar de herinrichting van het plein voor de Gansehof aan de zijde van de van Heutszsingel in combinatie met de verkeerssituatie bij de hellingbaan naar het parkeerdek van de Gansehof.
 4. De raad middels bijgevoegde brief op de hoogte brengen van het besluit.
4.4

Dorpsstraat 13 Noord-Sleen, herbouw woning. 

Zaaknummer 31471-2024

 1. Geen vergunning te verlenen voor het nieuw bouwen en daarbij het splitsen van de bedrijfswoning aan de Dorpsstraat 13 te Noord-Sleen.
4.5

AZWI Katshaar, Vlieghuis Europaweg 42, Coevorden. 

Zaaknummer 32741-2024

 1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het vernieuwen en uitbreiden van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Katshaar Dairy B.V. aan de Vlieghuis Europaweg 42 te Coevorden
4.6

Kaderbrief 2025.

Zaaknummer 34914-2024

 1. De Kaderbrief 2025 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de Kaderbrief 2025 vast te stellen.
4.7

Functieprofiel gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Coevorden en wervingsproces

Zaaknummer 34655-2024

 1. Het profiel voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Coevorden vast te stellen;
 2. De samenstelling van de selectie- en adviescommissie vast te stellen;
 3. Kennis te nemen van het wervingsproces;
 4. Het collegevoorstel, het collegebesluit, bijlage 1 en bijlage 2 de status tijdelijk niet-openbaar toe te kennen, tot 22 juni 2024.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2024,
De secretaris en de voorzitter.

Onderstaand besluit is genomen tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 4 juni 2024. Dit besluit was voor een korte periode tijdelijk niet-openbaar. De reden voor de status tijdelijk niet-openbaar is inmiddels niet meer aan de orde. Het besluit is daarom nu geplaatst op de openbare besluitenlijst.

OnderwerpBesluit

Sturing en verantwoording - Onderzoek naar de planning en controlcyclus van de gemeente Coevorden.

Zaaknummer 29320-2024

 1. De drie aanbevelingen van het onderzoeksbureau over de planning- en controlcyclus van de gemeente Coevorden over te nemen;
 2. De bestuurlijke reactie op het conceptonderzoeksrapport middels bijgaande brief kenbaar te maken aan de rekenkamer;
 3. Het collegevoorstel en het collegebesluit de status tijdelijk niet-openbaar toe te kennen, tot 15 juni 2024.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.