BenW besluitenlijst 2 juli 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 2 juli 2024

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig: 

Geen.      

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 24 juni 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Concept verzoek woningbouw Tuinweg 2 Noord-Sleen.

Zaaknummer 32294-2024

Aangehouden
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2024

De secretaris en de voorzitter.

Onderstaand besluit is genomen tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 11 juni 2024. Dit besluit was voor een korte periode tijdelijk niet-openbaar. De reden voor de status tijdelijk niet-openbaar is inmiddels niet meer aan de orde. Het besluit is daarom nu geplaatst op de openbare besluitenlijst.

Onderwerp

Besluit

Deelovereenkomst Automatisering Emmen & Coevorden.

Zaaknummer 31074-2024

  1. Bijgevoegde vernieuwde deelovereenkomsten Automatisering 2024, inclusief bijlagen, aan te gaan met de gemeente Emmen;
  2. De tekst van de bijgevoegde vernieuwde deelovereenkomsten Automatisering 2024 vast te stellen;
  3. Het collegevoorstel en het collegebesluit de status tijdelijk niet-openbaar toe te kennen, tot ondertekening en uiterlijk 23 juli 2024
  4. De raad te informeren middels bijgaande brief.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.