BenW besluitenlijst 21 maart 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 21 maart 2023.

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing en secretaris mevrouw B. de Vries.

Afwezig:       

geen afwezigen

Nr.

Van

Onderwerp

Besluit

1

 

Vaststelling agenda

 

2

 

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 14 maart 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

BV- BNB

 

Zelfevaluatie BRP (Basis Registratie Personen) en PNIK (Paspoort en Nederlandse Identiteitskaarten)

Zaaknummer 15775-2023

De zelfevaluatie vast te stellen en door te zenden naar het ministerie voor 1 april 2023.

 

4.2

BV-ANM

Vaststelling subsidie The Armed Man muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen.

Zaaknummer 18039-2023

De subsidie voor Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen voor het project The Armed Man conform de verlening vast te stellen op € 10.000.

4.3

BV-EL

Informeren raad n.a.v. motie 22-33

Zaaknummer 16735-2023

 

  1. Informeert de gemeenteraad middels een raadsbrief over de gedane acties en effecten n.a.v. motie 22-33 (maatwerk voor ondernemers)
  2. Ziet motie 22-33 hiermee als afgedaan.

4.4

BV-EL

Verkenning uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen gemeente Coevorden

Zaaknummer 16691-2023

 

  1. Neemt kennis van de uitkomsten van het onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijventerreinen in de gemeente Coevorden;
  2. Geeft opdracht voor een verdere uitwerking van deze uitkomsten op basis van de ambtelijke adviezen.
  3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde brief.

4.5

BV-OO

Principebesluit uitbreiding agrarisch bedrijf Oldeveen 8, Aalden

Zaaknummer 16260-2023

  1. Het advies over te nemen en in principe medewerking verlenen met het verzoek om het bouwvlak ter plaatse van Oldeveen 8 in Aalden te vergroten ten behoeve van een uitbreiding van de melkrundveehouderij.

4.6

 

Voortgangsdocument RES-regio Drenthe 2023

Zaaknummer 17015-2023

  1. Het Voortgangsdocument RES-regio Drenthe 2023 vast te stellen
  2. De Raad een informerende brief te sturen over de Voortgangsdocument RES-regio Drenthe 2023

 

 

Uitnodigingen

Geen

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 28 maart 2023

De secretaris                                       

De voorzitter

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten