BenW besluitenlijst 21 mei 2024

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 21 mei 2024.

Aanwezig: 

Burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:

Geen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

2

Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 14 mei 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Het vaststellen van de nieuwe werkwijze omtrent de begrippen openbaar, tijdelijk niet-openbaar en geheimhouding. Zaaknummer 27518-2024
  1. De nieuwe werkwijze geheimhouding vast te stellen conform bijlage 1.
  2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

4.2

Aankoop openbaar gebied De Centrale te Coevorden. 

Zaaknummer 27544-2024

  1. Aankoop openbaar gebied De Centrale te Coevorden, kadastraal bekend Gemeente Coevorden sectie D nummers 3761, 5718 en 5720, respectievelijk groot 62 m2, 5.688 m2 en 345 m2 tegen een koopsom
    van € 1.

4.3

Verordening toeristenbelasting Coevorden 2025. 

Zaaknummer 23405-2024

  1. De raad voor te stellen over te gaan tot de vaststelling van de verordening toeristenbelasting Coevorden 2025.

4.4

Richtinggevend kader 'Iedereen een thuis!' Zaaknummer 27562-2024Het richtinggevend kader ‘Iedereen een thuis!’ vast te stellen.

4.5

Coördinatieverordening Coevorden 2012. Zaaknummer 25258-2024De raad voor te stellen de Coördinatieverordening Coevorden 2012 (vastgesteld op 12 april 2012) in te trekken.

4.6

Brandbeveiligingsverordening Coevorden 2010. 

Zaaknummer 25346-2024

De raad voor te stellen over te gaan tot het intrekken van de Brandbeveiligingsverordening Coevorden 2010, vastgesteld op 7 oktober 2010.

4.7

Conceptverzoek: Toevoegen recreatiefunctie, Achterste Erm 14, Erm. 

Zaaknummer 27231-2024

Medewerking te verlenen aan het verzoek om een recreatiefunctie zonder horeca-activiteit toe te voegen op het perceel ter plaatse van Achterste Erm 14 te Erm.

4.8

aanwijzing toezichthouder Omgevingswet. Zaaknummer 27292-2024   
  1. Bestaande toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet aan te wijzen.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2024,
De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten