BenW besluitenlijst 22 augustus 2023

Aanwezig

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig  

wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Huizing

 

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

X

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 18 juli 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Verruiming subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Coevorden.

Zaaknummer 41705-2023

 1. De subsidieregeling “Verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Coevorden” vast te stellen en deze in te zetten voor alle bewoners van de gemeente die hiervoor in aanmerking komen;
 2. De subsidieregeling ‘Verduurzaming particuliere woningen proeftuin Tuindorp Regio Deal gemeente Coevorden” hierbij in te trekken.

4.2

Aanpak basisvaardigheden – onderdeel digitale vaardigheden.

Zaaknummer 37299-2023

 1. De subsidie, verleend aan Biblionet Drenthe voor het (verder) ontwikkelen van een aanpak digitale inclusie in de periode 1 september 2022 tot en met 28 februari 2023, overeenkomstig de verlening vast te stellen op € 7.350,42;
 2. Kennis te nemen van het onderzoek ‘Digitaal onderzoek Coevorden’ van Stichting Lezen en Schrijven.

4.3

Beleidsplan Afval en Grondstoffen

2023-2027.

Zaaknummer 37416-2023

De raad voor te stellen:

 1. Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2023-2027 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de beleidsnotitie ‘Van Afval Naar Grondstof in 2020’;
 2. De VANG-doelstelling van maximaal 100kg restafval per inwoner vast te stellen voor uiterlijk 2027.

4.4

Quickscan: verzoek tot realiseren 8-10 woningen aan de Hulderts ong. te Oosterhesselen.

Zaaknummer 38300-2023

 1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om 8-10 woningen te realiseren aan de Hulderts ong. te Oosterhesselen (perceel OTH02-E-2419).

4.5

Verzoek tot het ontwikkelen van Edveensweg 12 in Oosterhesselen van slagerij naar drie appartementen en één twee onder een kap woning.

Zaaknummer 42128-2023

 1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om Edveensweg 12 in Oosterhesselen te ontwikkelen naar 3 appartementen en één dubbele woning (twee onder één kap).

4.6

Omgevingsvisie Coevorden.

Zaaknummer 45403-2023

 1. Kennis te nemen van de zienswijzennotitie en de in de notitie genoemde wijzigingen ten opzichte van de concept-Omgevingsvisie te accorderen;
 2. de definitieve Omgevingsvisie ter vaststelling voor te leggen aan de raad met de zienswijzennotitie als bijlage;
 3. de structuurvisie Coevorden 2012-2022 (zoals vastgesteld op 10 december 2013) te laten vervallen per 27 september 2023, de ingangsdatum van de Omgevingsvisie Coevorden na vaststelling door de raad.

Met de opmerking het raadsvoorstel tekstueel aan te passen zoals aangegeven in de terugkoppeling.

4.7

Aanwijzing loco-gemeentesecretaris. Zaaknummer 45654-2023

 1. Mevrouw H.A. van den Berg per 22 augustus 2023 aan te wijzen als loco-gemeentesecretaris.
 2. De aanwijzing van rechtswege te laten vervallen op moment van indiensttreding van een concernmanager.

4.8

Het aanwijzen van de stembureaus en twee extra mobiele stembureaus.

Zaaknummer 42724-2023

 1. Op grond van artikel J4 van de Kieswet de stembureaus aan te wijzen volgens de lijst zoals toegevoegd in het bijgesloten besluit.
 2. Het benoemen van twee mobiele stembureaus voor de inwoners van de verpleeghuizen in de gemeente Coevorden.

4.9

Structurele bijdrage collectieve zorgverzekering (gemeentepolis). Zaaknummer 42252-2023

 1. De collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) structureel beschikbaar te stellen aan de inwoners van de gemeente Coevorden;
 2. De gemeentelijke bijdrage voor alle pakketten vast te stellen met de voorgestelde tarieven: laagste pakket € 14,50,-, middelste pakket € 22,50 en het hoogste pakket € 32,-;
 3. Bijlage 3 te ondertekenen en als reactie van het college te versturen aan de adviesraad;

 

De raad voor te stellen:

 1. Elk jaar tussen half november en half december uitgebreid te communiceren over de mogelijkheden voor minima om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten en hiervoor € 500,- per uitvoeringsjaar beschikbaar voor te stellen voor deze communicatie;
 2. De middelen voor de opvolgende twee jaar te verhogen met 10% in verband met mogelijk breder bereik en daarna te stabiliseren.
 3. De kosten á € 217.500 voor 2024 en € 248.500 voor 2025 te dekken vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte. De structurele kosten met ingang van 2026 á € 248.500 per jaar te dekken vanuit de structurele storting in de algemene reserve voor versterking van de vermogenspositie van € 2 miljoen;
 4. De 14e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2023,
De loco-secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.