BenW besluitenlijst 23 april 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 april 2024.

Aanwezig:  

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:        

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 16 en 17 april 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

VTH-jaarverslag 2023 en 

VTH-uitvoeringsprogramma 2024.

Zaaknummer 19920-2024 

Aangehouden
4.2

Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG Bank N.V. d.d. 25-04-2024.

Zaaknummer 22607-2024

  1. Kennis te nemen van de vergaderstukken.
  2. In te stemmen met: de vaststelling van de jaarrekening 2023, de voorgestelde dividenduitkering, het verlenen van decharge aan de leden van het Executive Committee en de leden van de Raad van Commissarissen, het voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid Executive Committee en debenoeming van RvC lid heer C. Korthout en mevrouw M. Elsinga.
4.3

Wijziging GR Publiek Vervoer.

Zaaknummer 12581-2024

  1. Kennis te nemen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van Publiek Vervoer;
  2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen van Publiek Vervoer en toestemming te geven de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
4.4

Mogelijkheden voor strengere controle op en het ontmoedigen van de stort van bedrijfsafval en afvaltoerisme op de milieustraten.

Zaaknummer 23864-2024

  1. De raad geen voorstel te doen om maatregelen te treffen voor strengere controle op en het ontmoedigen van de stort van bedrijfsafval en afvaltoerisme op de milieustraten. 
  2. De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over dit besluit en onze overwegingen daarbij.
4.5

Rapport Nationale ombudsman 

'Hoe eerder, hoe beter'.

Zaaknummer 23852-2024

De raadsbrief over het rapport 'Hoe eerder, hoe beter' van de Nationale ombudsman vast te stellen en de raad te informeren.
4.6

Vaststelling bestemmingsplan ‘Stationsstraat 16-18, Paul Krugerstraat 1 Coevorden’.

Zaaknummer 22558-2024

De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de ‘Nota beantwoording zienswijzen’;
  2. Het bestemmingsplan ‘Stationsstraat 16-18, Paul Krugerstraat 1 Coevorden’ ongewijzigd vast te stellen
  3. Voor dit bestemmingsplan ’Stationsstraat 16-18, Paul Krugerstraat 1 Coevorden’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Stationsstraat 16-18, Paul Krugerstraat 1 Coevorden definitief vast te stellen.
4.7

Conceptverzoek de Tip 137 de Kiel, uitbreiding bijgebouw.

Zaaknummer 24041-2024

Medewerking te verlenen, onder voorwaarden, aan het concept verzoek voor uitbreiding van het bijgebouw aan de Tip 137 in de Kiel
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2024.

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluitenexterne-link-icoon.