BenW besluitenlijst 23 januari 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 januari 2024

Aanwezig:     

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:   

Geen.     

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda 
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 16 januari 2024

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Coevorden. Zaaknummer 53597-2023
 1. De raad voor te stellen de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Coevorden vast te stellen.
4.2

Het verstrekken van een incidentiele subsidie aan het Logistiek Kenniscentrum in het kader van de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe (tranche 9). 

Zaaknummer 3759-2024

 1. Aan het Logistiek Kenniscentrum een incidentele subsidie van in totaal maximaal €50.000,- te verlenen.
4.3

Het verstrekken van een incidentele subsidie aan het Logistiek Kenniscentrum in het kader van de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe (tranche 10). 

Zaaknummer 3792-2024

 1. Aan het Logistiek Kenniscentrum een incidentele subsidie van in totaal maximaal €116.000,- te verlenen.
4.4

Governance Zorg en Veiligheid in Drenthe. 

Zaaknummer 4745-2024

Aangehouden
4.5

Quickscan: realiseren van wijngaard te Dalen. 

Zaaknummer 1405-2024

Medewerking te verlenen aan het verzoek om een wijngaard te realiseren ter plaatse van de Oude Dalerveensestraat ong. te Dalen.
4.6

Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2024. 

Zaaknummer 3899-2024

De raad voor te stellen:

 1. De Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2024 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005;
 2. De Notitie beantwoording zienswijzen ontwerp-Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2024 vast te stellen.
4.7

Intentieovereenkomst verkenning Power Purchase Agreement (PPA) Drentse Zonneroute A37. 

Zaaknummer 3998-2024

 1. In te stemmen met de verkenning van een Power Purchase Agreement Drentse Zonneroute A37.
 2. De instemming voor de verkenning te bekrachtigen door het ondertekenen van de intentieovereenkomst. 
 3. De raad te informeren conform bijgaande brief.
4.8

Bestuursverslag 2022, jaarrekening 2022 en begroting 2023 van Onderwijsstichting Arcade. 

Zaaknummer 4122-2024

 1. Kennis te nemen van het bestuursverslag 2022, jaarrekening 2022 en de begroting 2023 van Onderwijsstichting Arcade.
 2. De raad te informeren conform bijgaande brief.
4.9

informatieverzoek Stop Afvalwater Schoonebeek. 

Zaaknummer 4459-2024

 1. Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) schriftelijk, via bijgevoegde brief, van informatie voorzien.
 UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2024

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.