BenW besluitenlijst 24 juni 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op maandag 24 juni 2024

Aanwezig: 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig: 

wethouder de heer E. Holties

Nr.OnderwerpBesluit
1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 18 juni 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Beslissingen op de bezwaren gericht tegen de aan NAM B.V. verleende omgevingsvergunningen (aanleg stroomkabels, glasvezel en injectiewatertransportleiding).

Zaaknummer 32971-2024

 1. Het college verklaart het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning (zaaknummer Z2023-024580) voor het aanleggen van stroomkabels en glasvezel op de NAM-locatie Katshaarweg 2 te Coevorden, niet ontvankelijk;
 2. Het college verklaart de bezwaren gericht tegen de omgevingsvergunning (zaaknummer Z2023-022611) voor het aansluiten van de NAM-locatie Katshaarweg 2 op de bestaande injectiewatertransportleiding, voor zover ingediend door vier inwoners, niet-ontvankelijk; 
 3. Het college verklaart het bezwaar van Stichting Stop Afvalwater Schoonebeek gericht tegen de omgevingsvergunning (zaaknummer Z2023-022611) voor het aansluiten van de NAM-locatie Katshaarweg 2 op de bestaande injectiewatertransportleiding, ongegrond, waarbij er een voorschrift aan de vergunning wordt toegevoegd. Er wordt geen proceskostenvergoeding toegekend.
4.2

Benoeming Functionaris Gegevensbescherming voor de AVG en

Wpg.

Zaaknummer 34488-2024

 1. Mevrouw C. Kroeze-Wessels aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet politiegegevens.
 2. De aanwijzing van mevrouw M.J. Bonthuis als Functionaris Gegevensbescherming in te trekken.
4.3

De gemeenteraad informeren over de stand van zaken Omgevingsprogramma Buitengebied.

Zaaknummer 35238-2024

Akkoord te gaan met de inhoud en verzending van bijgaande raadsinformatiebrief.
4.4

Conceptverzoek uitbreiding caravanstalling Broeklanden 4 te Sleen.

Zaaknummer 17677-2024

Geen medewerking te verlenen aan het conceptverzoek om aan Broeklanden 4 te Sleen een uitbreiding van de caravanstalling te realiseren.
4.5

Conceptverzoek voor afwijken bestemmingsplan ten behoeve van

het realiseren van een zelfstandige kantoorfunctie aan Modem 30

te Coevorden.

Zaaknummer 30236-2024

Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het conceptverzoek om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een zelfstandige kantoorfunctie aan Modem 30 te Coevorden.
4.6

Concept verzoek woningbouw Tuinweg 2 Noord-Sleen.

Zaaknummer 32294-2024

Aangehouden
4.7

Conceptverzoek: verhuren recreatiewoning - Brinken 9, Meppen.

Zaaknummer 33798-2024

Medewerking te verlenen aan het conceptverzoek om een bijgebouw ter plaatse van Brinken 9 te Meppen te verhuren als recreatiewoning.
4.8

Vaststellen definitieve beschikking en besluit hogere grenswaarde -

Holtweg 7, Gees.

Zaaknummer 33827-2024   

 1. Vast te stellen van de definitieve beschikking voor het bouwen van een woning ter plaatse van de Holtweg 7 te Gees.
 2. Daarbij het besluit hogere grenswaarde vast te stellen.
4.9

Conceptverzoek: Bouwen schuur – 

Aelder Hooghepad 3, Aalden.

Zaaknummer 28520-2024

 1. Medewerking te verlenen aan het conceptverzoek om een schuur te bouwen ter plaatse van Aelder Hooghepad 3 te Aalden.
 2. Voorwaarden aan het ontwerp van de schuur te stellen op basis waarvan medewerking wordt verleend aan het initiatief.
4.10

Conceptverzoek: Verbouwing woonboerderij (voormalig boerderij met horeca) en toevoegen bedrijfsactiviteit, Dorpsstraat 70, Gees.

Zaaknummer 33757-2024

 1. Medewerking te verlenen aan het conceptverzoek om de woning ter plaatse van Dorpstraat 70 te Gees te verbouwen en een bedrijfsactiviteit toe te voegen.
 2. Hier de voorwaarden a tot en met d aan te verbinden
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2024

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluitenexterne-link-icoon.