BenW besluitenlijst 25 april 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 25 april 2023

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en secretaris mevrouw B. de Vries.

Afwezig:

geen afwezigen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

Agendapunt 4.11 wordt teruggenomen en door de portefeuillehouder een later moment opnieuw geagendeerd.

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 18 april 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Brief raad station parkeren fietsen

Zaaknummer 20183-2023

 1. Brief aan de raad vaststellen.

Met de opmerking deze tekstueel aan te passen zoals in de terugkoppeling.

4.2

Beleidsregels Maatwerkfonds Vaste lasten 2023 gemeente Coevorden

Zaaknummer 23822-2023

 1. De Beleidsregels Maatwerkfonds Vaste lasten 2023 gemeente Coevorden vast te stellen
 2. De beleidsregels op de gebruikelijke wijze te publiceren

4.3

Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe.

Zaaknummer 24576-2023

 1. Kennis te nemen van de terugblik op Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022;
 2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgaande brief.

4.4

Vaststellen notitie "Duurzaam Begraven"

Zaaknummer 25001-2023

De raad voor te stellen:

 1. De notitie “Duurzaam Begraven” vast te stellen.
 2. In te stemmen met de aanbevelingen zoals verwoord in hoofdstuk 8 van de notitie “Duurzaam Begraven”.
 3. De gebieden op de algemene begraafplaats in Oosterhesselen en Schoonoord zoals genoemd in het rapport “Waardering” aan te wijzen als waardevolle elementen.
 4. Voor het aanleggen van verzamelgraven een investeringskrediet van € 240.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te dekken vanuit de stelpost vervangingsinvesteringen.
 5. De overige kosten € 512.000 (incidenteel) en € 25.000 (structureel) te dekken vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte.
 6. Begrotingswijziging 2023-8 goed te keuren.

Met de opmerking: in het raadsvoorstel de actuele tabel stelpost vervangingsinvesteringen op te nemen.

4.5

Omgevingsvisie Coevorden

Zaaknummer 24792-2023

 1. In te stemmen met de concept-Omgevingsvisie Coevorden;
 2. de concept-Omgevingsvisie Coevorden voor een ieder (vanaf 1 mei 2023) zes weken ter inzage te leggen om eventuele zienswijzen naar voren te brengen;
 3. de raad te informeren over dit voornemen met de bijgevoegde brief.

4.6

Besluit tot nemen van hogere grenswaarden inzake bestemmingsplanprocedure De Nieuwe Veste

Zaaknummer 23741-2023

 1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde tot maximaal 63 dB voor wegverkeerslawaai en tot maximaal 68 dB voor railverkeerslawaai.

 

4.7

Raadsbrief padelbanen Coevorden

Zaaknummer 24848-2023

De raad conform de concept brief te informeren over de stand van zaken.

4.8

Voorstel tot het ter inzage leggen van ontwerpwijzigingsplan 'Oude Dalerveensestraat 14 & 16 in Dalen, wijzigen bedrijfsbestemming naar wonen'

Zaaknummer 23227-2023

 1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Oude Dalerveensestraat 14 & 16 in Dalen, wijzigen bedrijfsbestemming naar wonen';
 2. Het ontwerpwijzigingsplan 'Oude Dalerveensestraat 14 & 16 in Dalen, wijzigen bedrijfsbestemming naar wonen' overeenkomstig afdeling 3.4 Awb in procedure te brengen;

 

4.9

Principebesluit inzake de realisatie van 28 zorgwoningen aan Dr. Picardtlaan ong. in Coevorden.

Zaaknummer 23356-2023

 1. In te stemmen met het advies uit omgevingstafel en in principe een positief standpunt in te nemen.

4.10

Raadsbrief actualisatie ruimte voor ruimte beleid

Zaaknummer 18525-2023

Niet akkoord.

4.12

Principebesluit herontwikkelen van een voormalige melkveehouderij

Zaaknummer 23249-2023

 1. Het advies over te nemen en medewerking te verlenen met het verzoek om de voormalige melkveehouderij te herontwikkelen naar een paardenpension/paardenrusthuis met daarbij een recreatiewoning, nieuwe bedrijfswoning en 8 camperplaatsen.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2023

De loco-secretaris 

De voorzitter

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten