BenW besluitenlijst 27 februari 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 27 februari 2024

Aanwezig: 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:      

Geen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 20 februari 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

De raad informeren over het verlenen van instemming aan het voorstel tot oprichting van een commerciële vennootschap als 100% dochtermaatschappij van Area Reiniging.

Zaaknummer 11979-2024

 1. De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over het verlenen van instemming aan het voorstel tot oprichting van een commerciële vennootschap als 100% dochtermaatschappij van Area Reiniging; 
 2. Op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 sub c Wet open overheid op bijlagen 1, 2, 3 en 4 en het in de collegevergadering daaromtrent verhandelde, geheimhouding op te leggen;
 3. Op grond van artikel 88 lid 2 Gemeentewet de bijlagen 1, 2, 3 en 4 onder geheimhouding te verstrekken aan de raad als bijlagen bij de raadsbrief.
4.2

Jongerenparticipatie 2023.

Zaaknummer 12205-2024

De gemeenteraad te informeren over activiteiten jongerenparticipatie 2023 middels bijgaande brief.
4.3

Onderzoeksopdracht toekomst bedrijventerrein Europark.

Zaaknummer 5027-2024

In te stemmen met de voorgestelde opdracht voor een onderzoek naar de toekomst van het bedrijventerrein Europark
4.4

Intentieverklaring voor de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe inzake verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Zaaknummer 11232-2024

 1. In te stemmen met de intentieverklaring voor de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe inzake verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
 2. De instemming voor de samenwerking te bekrachtigen door het ondertekenen van de intentieverklaring. 
4.5

Beheerplan civieltechnische kunstwerken periode 2022-2026.

Zaaknummer 5272-2024

De raad voor te stellen:

 1. De beleidsuitgangspunten en kaders zoals verwoord in het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2022 – 2026 vast te stellen.
 2. a) Eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van     € 317.000 voor het vervangen van 4 objecten (bruggen, steigers, vlonders, kademuren, tunnels, duikers en beschoeiingen) en het uitvoeren van groot onderhoud aan 3 bruggen verdeeld over de komende drie jaar.

b) Structureel verhogen bestaand onderhoudsbudget en de exploitatie van de civieltechnische kunstwerken van € 189.200 met een bedrag van € 35.800 waarbij wij komen op het benodigde onderhoudsbudget van € 225.000.

c) De 2e wijziging nummer 2024-2 van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

4.6

Het bouwen van een bijgebouw in vakantiepark Zuiderveld, aan de 

Witte Menweg 4a-51a te Geesbrug.

Zaaknummer 11147-2024

Geen vergunning te verlenen voor het bouwen van een bijgebouw aan de Witte Menweg 4a-51a te Geesbrug.
4.7

Voorstel tot het vaststellen van het wijzigingsplan ‘Buitengebied,

Oude Coevorderweg 30 en Reindersdijk 30 te Dalen’.

Zaaknummer 11345-2024

 1. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Oude Coevorderweg 30 en Reindersdijk 30 te Dalen’ vast te stellen;
 2. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Oude Coevorderweg 30 en Reindersdijk 30 te Dalen’ na vaststelling overeenkomstig afdeling 3.4 Awb ter inzage te leggen.
4.8

De uitvoering van het project Realisatie Kasteelpark: Onderdeel Markt - Haven.

Zaaknummer 66485-2023   

 1. In te stemmen met het ontwerp en de uitvoering van het project Realisatie Kasteelpark, Onderdeel Markt – Haven
 2. In te stemmen met de herinrichting en uitbreiding van de parkeerplaats Duivelshoek/ Oostersingel  
 3. De raad voor te stellen om: 
  1. In afwijking van de vastgestelde visie Kasteelpark de platanen op de horecamarkt te handhaven
  2. Kennis te nemen van het ontwerp en de uitvoering van het project Realisatie Kasteelpark,  Onderdeel Markt – Haven
  3. Kennis te nemen van de herinrichting en uitbreiding van de parkeerplaats Duivelshoek / Oostersingel.
  4. Voor de realisatie van het Kasteelpark – onderdeel Markt - Haven en de parkeerplaats Duivelshoek/ Oostersingel een investeringskrediet van € 5.670.815 beschikbaar te stellen. 
  5. De kapitaallasten die voortvloeien uit het investeringskrediet van in totaal circa € 294.700 per jaar (inclusief vrijval kapitaallasten van € 10.000 per jaar) met ingang van 2027 voor 

€ 100.000 te dekken vanuit de structureel in de Programmabegroting 2024 opgenomen middelen voor afronding van het Oude Centrumplan.

 1. De overige jaarlijkse kapitaallasten van circa € 194.700 per jaar met ingang van 2027 te dekken vanuit de structurele storting in de algemene reserve voor versterking van de vermogenspositie van € 2 miljoen;
 2. De incidentele lasten van circa € 200.000 van dekking te voorzien vanuit de algemene reserve;
 3. De 1e wijziging van de Programmabegroting 2024 vast te stellen.
4.9

Winningsplan Schoonebeek Gas en 

Wabo-vergunning SCH-447.

Zaaknummer 6099-2024

 1. In te stemmen met de opgestelde concept-reactie op de adviesaanvraag van de Staatssecretaris Mijnbouw (EZK).
 2. Deze concept-reactie aan de gemeenteraad ter consultatie voorleggen (commissievergadering 12 maart 2024). 
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2024

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.