BenW besluitenlijst 28 maart 2023

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 28 maart 2023.

Aanwezig: 

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en secretaris mevrouw B. de Vries.

Afwezig:       

Geen afwezigen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

Agendapunt 4.7 is als college voorstel geagendeerd.

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 21 maart 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Bestuurlijke afspraken college B&W 2023-2026

Zaaknummer 19913-2023

Vast te stellen

1.    de portefeuilleverdeling

2.    de vervangingsregeling

3.    de vertegenwoordiging in verbonden partijen en overlegstructuren

4.    de gebiedsverdeling van wijken en dorpen in het kader van ‘gebiedsgericht werken’

5.    de informerende brief aan de gemeenteraad

Met de afspraak dat de wijzigingen per mail worden geaccordeerd

4.2

Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2023

Zaaknummer 18859-2023

1.    In te stemmen met Cao Gemeenten 2023

4.3

Het 25-jarig jubileum van de gemeente Coevorden

Zaaknummer 19495-2023

1.    In te stemmen met de voorgestelde aanpak van het benaderen van dorps-, wijk- en sport- verenigingen en culturele organisaties via bijgevoegde brief met het verzoek om met ideeën te komen voor activiteiten in het kader van het 25-jarig jubileum van de gemeente Coevorden waarin verbinding centraal staat.

2.    Hiermee de motie als afgedaan te beschouwen en dit in de status van de lijst van moties en toezeggingen op te nemen.

4.4

Eindevaluatie Maatwerkfonds Vaste lasten

Zaaknummer 18587-2023

Bijgaande brief vast te stellen en met de eindevaluatie Maatwerkfonds Vaste lasten aan de gemeenteraad te sturen.

4.5

Reflectiereactie Gebiedsproces Schoonebeek

Zaaknummer 18824-2023

1.    Het ministerie van EZK te antwoorden op het reflectieverzoek gebiedsproces Schoonebeek middels bijgaande brief,

2.    Het meezenden van de motie als bijlage bij deze brief,

3.    Voorafgaand aan verzending van de reactiebrief aan het ministerie, de raad deze brief toe te zenden,

4.    De raad te informeren over de afwegingen doormiddel van bijgaande raadsbrief.

Met de opmerking: de raadsbrief en de reactiebrief EZK tekstueel aan te passen zoals toegelicht in de terugkoppeling.

4.6

Voorstel aan provincie Drenthe om als bevoegd gezag de realisatie van een nieuw kabeltracé tussen Wijster en Riegsmeer te coördineren.

Zaaknummer 15084-2023

1.    Provincie Drenthe voor te stellen de planologische procedure voor het kabeltracé Wijster-Riegmeer als bevoegd gezag te coördineren.

2.    De provincie daarvan per brief op de hoogte te stellen.

3.    De raad te informeren over de mogelijke opties van het kabeltracé tussen Wijster en Riegmeer.

Het collegevoorstel en de brief aan de raad zijn openbaar, de tekst bij bijlage 2 wordt aangepast

4.7

Convenant ‘Drenthe: ongestoord onderweg’

Zaaknummer 19918-2023

1.    In te stemmen met het convenant “Drenthe: ongestoord onderweg”.

Met de opmerking: de burgemeester machtigt wethouder Holties met terugwerkende kracht om het convenant te ondertekenen.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 4 april 2023

De secretaris,                                           De voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.