BenW besluitenlijst 29 augustus 2023

BenW besluitenlijst 29 augustus 2023

Aanwezig

Burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en loco-secretaris mevrouw H. van den Berg.

Afwezig      

Wethouder de heer S. Stegen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

 

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 22 augustus 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Centrale stemopneming en vergoeding stembureauleden. Zaaknummer 46525-2023

 

 1. Te besluiten vooruitlopend op het wetsvoorstel dat wordt voorbereid om centrale stemopneming te verplichten en vast te leggen in de Kieswet, de centrale stemopneming door te voeren voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023, als bedoeld in artikel N1, tweede lid, van de Kieswet.
 2. Te besluiten het tellen van de stemmen via centrale stemopneming plaats te laten vinden op 23 november 2023 vanaf 09.00 uur in de Drostenhal, Van Pallandtlaan 1, 7742 WJ Coevorden.
 3. Te besluiten de vergoeding van de stembureauleden te verhogen conform tabel 1.

4.2

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Coevorden.

Zaaknummer 40611-2023

 1. De raad voor te stellen over te gaan tot intrekking van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Coevorden vastgesteld op 24 juni 2014.

4.3

Integraal Veiligheidsplan Coevorden 2023-2026.

Zaaknummer 44516-2023

De raad voorstellen:

1.  Het Integraal Veiligheidsplan Coevorden 2023-2026 vast te stellen.

2.  Kennisnemen van het Uitvoeringsplan 2023-2024.

4.4

Wijziging Algemene plaatselijke verordening Coevorden (APV Coevorden).

Zaaknummer 46762-2023

De raad voor te stellen:

 1. de Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2023 vast te stellen;
 2. de Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2020 in te trekken.

Met de opmerking de tekstuele wijzigingen door te voeren zoals aangegeven in de terugkoppeling.

4.5

Afvalinzameling op recreatieparken.

Zaaknummer 39804-2023

 

 1. In te stemmen met het inrichten van de afvalinzameling op vakantieparken op basis van het onderscheid in inrichting en niet-inrichting in de zin van de Wet milieubeheer per 1 juli 2024;
 2. In te stemmen met de actualisatie van de afvalstoffenverordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit;
 3. In te stemmen met het toevoegen van een nieuwe categorie ‘recreatiewoningen’ aan de verordening afvalstoffenheffing.

 

De raad voor te stellen:

 1. De eenmalige inrichtingskosten van € 21.945 in 2024 te dekken vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte en het financiële effect te verwerken bij de programmabegroting 2024.

4.6

Cultuurbeleid gemeente Coevorden.

Zaaknummer 41559-2023

 1. Kennis te nemen van de reacties op het ontwerpcultuurbeleid;
 2. In te stemmen met de wijze van afdoening van deze reacties;
 3. In te stemmen met het concept-cultuurbeleid en de raad voor te stellen het cultuurbeleid vast te stellen;
 4. De structureel benodigde extra middelen van in totaal € 490.000 per jaar voor de jaren 2024, 2025 en 2027 van dekking te voorzien vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte;
 5. De structureel benodigde extra middelen van in totaal € 490.000 per jaar voor het jaar 2026 te dekken vanuit de algemene reserve;
 6. De incidenteel benodigde middelen van in totaal € 97.000 voor het jaar 2024 te dekken vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte;
 7. De 17e wijziging van de Programmabegroting 2023 vast te stellen.

4.7

Aanvraag voor uitbreiding van een co-vergister naar 36.000 ton met in hoofdzaak niet bedrijfseigen input op de locatie Wezuperstraat 20 in Zwinderen.

Zaaknummer 45136-2023

Aangehouden

4.8

Quickscan: verzoek tot het vergroten van het agrarisch bouwvlak aan Broekkampsdijk 2 in Dalen.

Zaaknummer 46288-2023

 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek om het agrarische bouwvlak te vergroten aan Broekkampsdijk 2 in Dalen en daar voorwaarden aan te stellen.

 

4.9

Quickscan: verzoek tot het slopen van agrarische bebouwing en het realiseren van acht woningen.

Zaaknummer 46304-2023

 1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de agrarisch bebouwing aan Valsteeg 3 in Dalen te slopen en op hetzelfde perceel acht woningen terug te bouwen.

 

4.10

Halfjaarrapportage 2023.

Zaaknummer 47116-2023

 1. De Halfjaarrapportage 2023 vast te stellen en aan de raad aan te bieden;
 2. De raad voor te stellen:
 1. de Halfjaarrapportage 2023 vast te stellen;
 2. de gevraagde middelen beschikbaar te stellen voor:

b.1: verhogen subsidies onderhoud buitensportaccommodaties; € 61.000 in 2023;

b.2: overbrengen en openbaar maken archieven; € 35.000 in 2023, € 75.000 in 2024 en

€ 55.000 in 2025;

b.3: formatieve uitbreiding cluster Veiligheid; € 44.000 in 2023;

b.4: Regeling Vervroegd Uittreden (RVU); € 185.000 in 2023 en € 66.000 in 2024;

b.5: subsidieregeling activiteiten 25-jarig bestaan gemeente Coevorden; € 40.000 in 2023;

b.6: bijdrage ijsbaan Markt Coevorden; € 25.000 in 2023;

b.7: verkiezingen Tweede Kamer inclusief nieuwe methodiek stemmen tellen; € 137.000 in 2023;

 1. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van diverse tractiemiddelen van € 630.000 en de bijbehorende kapitaallasten van € 89.000 vanaf 2024 te dekken uit de stelposten vervangingsinvesteringen en inflatie;
 2. het saldo van de Halfjaarrapportage 2023 ten laste te brengen van de stelpost Vrije Begrotingsruimte; - € 1.060.000 in 2023, - € 112.000 in 2024 en - € 70.000 in 2025;
 3. de 18e begrotingswijziging 2023 vast te stellen waarin de financiële effecten van de Halfjaarrapportage 2023 zijn opgenomen.

 

Uitnodigingen

Besproken

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2023,
De loco-secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.