BenW besluitenlijst 30 januari 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 30 januari 2024

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:        

Geen.

 

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda 
2Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 23 januari 2024

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Verzoek aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe om ontheffing van de Archiefregeling voor de archiefbewaarplaats de Veltstroom in Coevorden. 

Zaaknummer 65801-2023

 1. het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe om ontheffing te vragen van de Archiefregeling voor de archiefbewaarplaats de Veltstroom, Burg. Feithsingel 2 in Coevorden volgens bijgevoegde conceptbrief.
4.24.2 Beantwoording schriftelijke vragen PAC en BBC2014 betreffende overlast Tuindorp. Zaaknummer 4731-2024
 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PAC en BBC2014 betreffende overlast Tuindorp.
4.3

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten binnenstad Coevorden 2024. 

Zaaknummer 4913-2024

 1. Het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten binnenstad Coevorden 2024 vast te stellen.
 2. De raad te infomeren door middel van bijgaande raadsbrief.

 

4.4Najaarsrapportage 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe). Zaaknummer 57878-2023
 1. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe).
 2. De Najaarsrapportage 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) ter kennisname toe te sturen aan de raad.

 

4.5Uitvoerings- & handhavingsstrategie 2022-2026 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Zaaknummer 3495-2024
 1. De Uitvoerings- & handhavingsstrategie 2022-2026 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe vast te stellen.
 2. De Uitvoerings- & handhavingsstrategie 2022-2026 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe aan uw raad aan te bieden.

 

4.6

Aanvraag om omgevingsvergunning tot het vergroten van het bedrijfsperceel aan Oosterlangen 10 in Erm. 

Zaaknummer 66812-2023

 1. De aanvraag omgevingsvergunning om het bedrijfsperceel aan de Oosterlangen 10 in Erm te vergroten met ca. 2.700 m2 te weigeren;
 2. De gemeenteraad voor te stellen om de benodigde Verklaring van geen bedenkingen te weigeren;
 3. De gemeenteraad voor te stellen, dat als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp weigering Verklaring van geen bedenkingen, het ontwerp als definitieve weigering Verklaring van geen bedenkingen te beschouwen.

 

4.7

Project ‘van Gogh in Drenthe’. 

Zaaknummer 4602-2024

 1. In te stemmen met het ‘Toekomstplan Van Gogh Drenthe 2024 – 2030’
4.8Verzoek tot legaliseren van vijf bouwwerken op het terrein van Katshaar Dairy B.V. aan de Vlieghuis Europaweg 42 te Coevorden. Zaaknummer 4777-2024
 1. De aangevraagde vergunning voor het legaliseren van de zonder vergunning geplaatste bouwwerken op het terrein van Katshaar Dairy B.V. te weigeren.
 2. Het uitgangspunt vast te stellen dat uitbreiding op locatie niet mogelijk is, maar dat de gemeente de voortzetting van het bedrijf in de huidige vorm wil blijven steunen.

 

4.9Kunstinventarisatie gemeente Coevorden. Zaaknummer 4269-2024Aangehouden
4.10

Grondprijzen 2024.

Zaaknummer 4131-2024

 1. De grondprijs voor kavels op bedrijventerreinen te verhogen naar € 61,- /m2 (excl. BTW en kosten koper).
 2. De grondprijzen voor openbaar groen niet meer te differentiëren en te verhogen naar:
  - € 50,-/m2 (excl. BTW en kosten koper) voor een groenstrook aangrenzend aan woning of tuin
  - € 30.-/m2 (excl. BTW en kosten koper) voor een groenstrook op bedrijventerreinen
 3. De raad te infomeren door middel van bijgaande raadsbrief

 

4.11Governance Zorg en Veiligheid in Drenthe. Zaaknummer 4745-2024
 1. Kennis te nemen van het rapport ‘Ontwikkeling van een integrale governance Zorg en Veiligheid in Drenthe en de organisatorische inbedding van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe’.
 2. De gemeenteraad overeenkomstig bijgevoegde brief te informeren over de ontwikkelingen van de nieuwe governancestructuur met betrekking tot zorg en veiligheid in Drenthe.
 UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2024

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.