BenW besluitenlijst 31 oktober 2023/2

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 oktober 2023

Aanwezig:  

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:       

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

 

2

Besluitenlijst van de vergadering van  dinsdag 17 oktober 2023

Niet besproken. Doorgeschoven naar volgende vergadering.

 

4.2

Quickscan: verzoek tot afwijken bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een tweede woning aan de Sportparklaan 53 te Schoonoord. Zaaknummer 53002-2023

Aangehouden

4.3

Quickscan: Verzoek voor het realiseren van vier woningen ter plaatse van Reindersdijk 8 te Dalen door toepassing van de Ruimte-voor-ruimte regeling.

Zaaknummer 52075-2023

 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van vier compensatiewoningen ter plaatse van Reindersdijk 8 te Dalen, door toepassing van de Ruimte-voor-ruimte regeling.
 2. Aan de medewerking aanvullende voorwaarden te verbinden voor een goede landschappelijke inpassing van de vier compensatiewoningen en om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de voorwaarden van de Ruimte-voor-ruimte regeling.

4.4

Verordening gemeentelijk adviescommissie omgevingskwaliteit (welstand en monumenten) Coevorden 2023. Zaaknummer 51718-2023

 1. De raad voor te stellen de Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (erfgoed en welstand) Coevorden 2023, vast te stellen,
 2. De raad voor te stellen per 1 januari 2024 de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit in te stellen middels het bijgevoegd instellingbesluit;
 3. De raad voor te stellen om de bevoegdheid om leden en plaatsvervangende leden van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (erfgoed en welstand) te benoemen en op eigen verzoek ontslag te verlenen, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders.

4.5

Flexwonen locatie Coevorden.

Zaaknummer 54494-2023

Aangehouden

4.6

Een aanvulling op de bestaande lijst met uitzonderingen voor een algemene verklaring van geen bedenkingen.

Zaaknummer 53255-2023

 1. De gemeenteraad van Coevorden voorstellen het raadsbesluit, vastgesteld op 7 oktober 2010, inhoudende de lijst met uitzonderingsgevallen op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor, aan te vullen met het project voor 30 flexwoningen op de hoek van de Drostenstraat en de Burgemeester Feithsingel (kadastraal bekend onder CVD00-G-3705) in Coevorden.
 2. Het bijgevoegde raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

4.7

Adviesverzoek ministerie van Economische zaken en klimaat (EZK) over het winningsplan Zuidoost Drenthe Zuur. Zaaknummer 50525-2023

 1. Te adviseren aan de staatssecretaris van EZK over het winningsplan Zuidoost Drenthe Zuur en hierbij aandacht te vragen voor de onderwerpen:
  a. Maatschappelijke onrust
  b. Cumulatieve effecten
  c. Seismisiteit
  d. Klimaatverandering
  e. Bijdrage
 2. Het bijgevoegde advies uiterlijk 1 november 2023 naar de staatssecretaris te versturen.
 3. De raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 november 2023

De secretaris en de voorzitter,

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.