BenW besluitenlijst 4 april 2023

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 4 april 2023.

Aanwezig

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder E. Holties en secretaris mevrouw B. de Vries. 

Afwezig

Geen afwezigen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1

Vaststelling agenda

X

2

Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 28 maart 2023

Onveranderd vastgesteld.

 

4.1

Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder eed of belofte.

Zaaknummer 18708-2023

  1. Het aanwijzingsbesluit voor het nemen van de verklaring onder eed of belofte vast te stellen.

4.2

Regionale samenwerking energietransitie, onderdeel Flexteam Warmtetransitie Drenthe

Zaaknummer 19816-2023

  1. In te stemmen met de inrichting van het Flexteam Warmte voor de periode 2023 t/m 2025 en het uitvoeringsplan Flexteam Warmtetransitie Drenthe;
  2. Kennis te nemen van de begroting en de gemeentelijke bijdrage ad. € 42802,40 in 2023 en jaarlijks € 82994,62 in de jaren 2024, 2025, met de intentie dit ook in 2026 voort te zetten;
  3. In te stemmen met het vervolgproces en het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst (inclusief juridische randvoorwaarden) te behandelen na bespreking in het VDG portefeuillehoudersoverleg Energie, Klimaat en Milieu van 1 juni.

4.3

Verlenging Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuin Tuindorp Regio Deal gemeente Coevorden.

Zaaknummer 19338-2023

  1. De looptijd van de “Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen proeftuin Tuindorp Regio Deal gemeente Coevorden” te verlengen tot uiterlijk 31-12-2023.

4.4

Milieu-inrichting Houtdrogerij Friesland B.V. / Pre-zero

Zaaknummer 22500-2023

  1. Het college besluit de raad te informeren middels bijgaande brief

 

Uitnodigingen

Besproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 11 april 2023,
De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten