BenW besluitenlijst 7 mei 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 7 mei 2024.

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en secretaris mevrouw K. Cornelissen.

Afwezig:        

Geen.

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijsten van de vergadering van  dinsdag 23 en donderdag 25 april 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Noodzaak robuuste Jeugdhulpregio Drenthe.

Zaaknummer 23641-2024 

 1. De noodzaak van een robuuste Jeugdhulpregio Drenthe en de uitwerking van nadere voorstellen door Jeugdhulpregio Drenthe te onderschrijven.
 2. De bijgaande brief aan de Jeugdhulpregio Drenthe vast te stellen.
4.2

Conceptverzoek: Het bouwen van een woning bij Veendijk 4, Wezup.

Zaaknummer 21185-2024

Medewerking verlenen aan het conceptverzoek om naast Veendijk 4 in Wezup een compensatiewoning te bouwen door toepassing van de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling uit 2023.
4.3

Conceptverzoek: het houden van een driedaags muziekevenement aan de Dalerveensestraat ong. te Dalen.

Zaaknummer 24036-2024

In principe planologische medewerking te verlenen aan het verzoek om een driedaags muziekevenement aan de Dalerveensestraat ong. te Dalen houden.
4.4

Conceptverzoek: Het wijzigen van de bestemming van recreatie naar wonen en realiseren van een woning in de bestaande schuur. Locatie Tilweg 30 te Gees.

Zaaknummer 24305-2024

 1. Medewerking te verlenen aan het conceptverzoek om de bestemming van de woning te wijzigen van recreatie naar wonen.
 2. Geen medewerking verlenen aan het verzoek om een tweede woning in de schuur te realiseren.
4.5

Conceptverzoek: Het bouwen van een loods voor de stalling van een vrachtwagen.

Zaaknummer 24308-2024

Geen medewerking te verlenen aan het conceptverzoek om een loods te bouwen voor de stalling van een vrachtwagen aan de Coevorderstraatweg 48 in Geesbrug.
4.6

Plaatsnaamborden in het Drents (tweetalig).

Zaaknummer 24526-2024

De raad voor te stellen:

 1. Een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen voor het aanduiden van de plaatsnaamborden in het Drents. Deze kosten in 2024 (€ 25.000) en 2025 (€ 55.000) van dekking te voorzien vanuit de stelpost vrije begrotingsruimte.
 2. De 6e wijziging nummer 2024-6 van de programmabegroting 2024 vast te stellen.
4.7

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Veegplan bestemmingsplan Kernen’.

Zaaknummer 25099-2024

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. het bestemmingsplan 'Veegplan bestemmingsplan Kernen' gewijzigd vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
4.8

QuickScan De Brinkskamp, De Tilkampen en Toenakkers i.h.k.v. VVPC.

Zaaknummer 20125-2024   

 1. Kennis te nemen van de QuickScans van De Brinkskamp, De Tilkampen en Toenakkers.
 2. De bijgesloten scans kunnen in worden gezien door de leden van de raad tijdens de raadsexcursie over het onderwerp Vitale Vakantieparken op 8 mei 2024.
4.9

Verlenging optie kavel aan De Mars 14 te Coevorden.

Zaaknummer 6144-2024

 1. In te stemmen met het ‘Addendum to the Option Agreement of 22 October 2022 Amendment of article 2.2, 3.1 and 3.2’ van de op 22 oktober 2020 gesloten optieovereenkomst met NGF Nature Energy Biogas A/S m.b.t. het perceel aan De Mars 14 te Coevorden, dat de optie verlengt van 1 mei 2024 tot 1 februari 2025;
 2. De raad te informeren middels informerende raadsbrief.
4.10

Internationaal beleid.

Zaaknummer 22875-2024

De raad te informeren over het internationaal beleid 2017-2024 en de voorgenomen herijking van het internationaal beleid
4.11

Jaarstukken 2023, ontwerp begroting 2025 en wijziging gemeenschappelijke regeling EMCO-groep.

Zaaknummer 19935-2024

De raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023;
 2. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2025;
 3. Een zienswijze over de ontwerp-begroting 2025 naar voren te brengen;
 4. Af te zien van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze over het ontwerp van de gewijzigde regeling;
 5. Het college toestemming te geven de gewijzigde gemeenschappelijke regeling te treffen voor zover deze geen wijzigingen kent ten opzichte van het voorliggende ontwerp.
4.12

Bouwkavel Prinses Julianalaan te Coevorden, kadastraal bekend sectie D, nr. 5537.

Zaaknummer 24581-2024

 1. de marktconforme verkoopprijs van € 175.000,00 incl. BTW vast te stellen
 2. de uitgifte door middel van loting vast te stellen
4.13

VTH-jaarverslag 2023 en 

VTH-uitvoeringsprogramma 2024.

Zaaknummer 19920-2024

 1. Het VTH-jaarverslag 2023 en het VTH-uitvoeringsprogramma 2024 vast te stellen.
 2. De gemeenteraad het VTH-jaarverslag 2023 en het VTH-uitvoeringsprogramma 2024 met bijgaande brief ter kennisneming toe te sturen.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluitenexterne-link-icoon