BenW besluitenlijst 9 april 2024

Besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 april 2024

Aanwezig:

burgemeester de heer R. Bergsma, wethouder de heer S. Stegen, wethouder de heer J. Slomp, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer E. Holties en loco-secretaris mevrouw L. Brouwer.


Afwezig:  

Geen.   

Nr.

Onderwerp

Besluit

1Vaststelling agenda
2Besluitenlijst van de vergadering van dinsdag 2 april 2024

Onveranderd vastgesteld.

4.1

Voorstel tot beantwoording raadsvragen Schouw Zonnepark

Watering.

Zaaknummer 19221-2024

  1. De voorgestelde beantwoording van de raadsvragen vast te stellen
  2. De raad te informeren met bijgevoegde brief
4.2

Samenwerkingsovereenkomst Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd

gemeente Coevorden – huisartsenpraktijken Coevorden.

Zaaknummer 14574-2024

De Samenwerkingsovereenkomst Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd gemeente Coevorden – huisartsenpraktijken Coevorden 

met de huisartsen in de gemeente Coevorden aan te gaan.

4.3

Ontwerp begrotingswijziging 2024 EMCO-groep.

Zaaknummer 16433-2024

De raad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerp begrotingswijziging 2024 en af te zien van de mogelijkheid gebruik te maken van het indienen van een zienswijze.
4.4

Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Coevorden (AVOI).

Zaaknummer 17591-2024

  1. De raad voorstellen:
  2. Het Handboek kabels en leidingen vast te stellen.
  3. De Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen vast te stellen.
  4. De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Coevorden met bijbehorende toelichting vast te stellen.
  5. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Coevorden (AVOI) vast te stellen.
  6. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de AVOI de huidige Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Coevorden 2017 in te trekken.
UitnodigingenBesproken

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2024

De secretaris en de voorzitter.

Meer informatie over het college en voorgaande besluitenlijsten zijn te vinden bij collegebesluiten.