Bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat op welke manier een perceel mag worden gebruikt en wat en hoe er op dat perceel gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan bepaald bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een winkel of een bedrijf mag komen, maar ook of en hoe uw woning mag worden uitgebreid.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een kaart waarop de bestemming en andere aanduidingen als het bouwvlak en archeologie zijn aangegeven;
  • planregels, waarin het gebruik van de bestemming en de bouwmogelijkheden worden besproken. Ook definities en afwijkingsmogelijkheden worden hierin genoemd;
  • een toelichting, waarin een beschrijving wordt gegeven van het plangebied. Hierin worden gemaakte keuzes toegelicht.

Wilt u weten wat de bestemming op uw perceel is, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien. Een groot deel van onze bestemmingsplannen zijn te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Voor een leek kan deze site lastig zijn, onder Help vindt u daarom een instructievideo. Indien het bestemmingsplan niet op ruimtelijkeplannen.nl staat, dat kunt u het hier vinden.

Wij adviseren u om het gehele plan door te nemen en niet alleen het bestemmingsartikel te lezen. Als er vragen zijn over de inhoud van het bestemmingsplan of de werking van ruimtelijkeplannen.nl, bel ons dan gerust. Wij zij telefonisch bereikbaar via 14 0524.

Als uw plannen niet passen binnen het bestemmingsplan, is het mogelijk om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Wij raden aan om eerst even te bellen om het plan door te spreken en een vervolgtraject uit te stippelen. Aan het afwijken van een bestemmingsplan zijn kosten verbonden.

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

  • Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft. Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
  • Binnenplanse afwijkingen: een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.
  • Buitenplanse afwijkingen: een afwijking die niet binnen de vorige afwijkingen valt. De procedure is bijna gelijk aan de procedure voor het maken van een nieuwe bestemmingsplan. Er zal een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd moeten worden.

Een bestemmingsplan wordt doorgaans iedere tien jaar gewijzigd. Er is een wettelijke procedure voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan. De komst van een nieuw bestemmingsplan wordt aangekondigd via de Staatscourant en via www.overuwbuurt.overheid.nl. Ook al heeft u het vermoeden dat er voor u niets wijzigt, wij adviseren u het nieuwe plan toch te controleren.

Voorontwerp

In de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan bekijkt de gemeente de invulling van de verschillende belangen binnen het bestemmingsplan. Het voorontwerp van het nieuwe plan wordt ter inzage gelegd. Als inwoner of belanghebbende kunt u uw mening kenbaar maken (inspraak). Het voorontwerp is bedoeld als een soort praatplaatje alvorens er een definitief ontwerp wordt opgesteld De gemeente is niet verplicht om een voorontwerp te presenteren en uw inspraak heeft geen juridische status.

Ontwerpbestemmingsplan

Na een voorbereidingsfase wordt er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan ligt 6 weken ter inzage. Binnen deze periode is het mogelijk om uw zienswijze mondeling- of schriftelijk kenbaar te maken aan de gemeente. Geadviseerd wordt om niet op de laatste dag van ter inzage nog het plan in te gaan zien. Mochten er namelijk vragen rijzen die van belang zijn bij het indienen van uw bezwaar, kunnen deze niet altijd tijdig beantwoord worden. Indien u binnen deze periode van 6 weken niet reageert op het plan, dan is het niet mogelijk om in beroep te gaan tegen het definitieve bestemmingsplan.

Definitief bestemmingsplan

Als het definitieve bestemmingsplan is vastgesteld wordt dit bekendgemaakt en vervolgens weer 6 weken ter inzage gelegd. Wanneer u het niet eens bent met het plan en u dit ook heeft laten weten bij het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u in deze 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een rechter zal dan de situatie beoordelen. Mocht er de situatie ontstaan dat het definitieve plan afwijkt van het ontwerp en deze wijziging uw belangen schaad, kunt u ook in beroep gaan. Ondanks dat u in beroep bent gegaan, treedt het bestemmingsplan wel in werking. Wilt u dit voorkomen, dan zult u een verzoek om voorlopige voorziening moeten indienen.

Vragen

Met bovenstaande informatie hebben wij ons beperkt tot een aantal hoofdzaken. Mochten er vragen zijn, neem dan contact met ons op.