Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat hoe u een stuk grond mag gebruiken. In het bestemmingsplan staat ook wat en hoe u mag bouwen op een stuk grond. Het bestemmingsplan bepaald bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een winkel of een bedrijf mag komen. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld ook of en hoe u uw woning mag uitbreiden.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een kaart, die de bestemming en andere aanduidingen als het bouwvlak en archeologie laat zien;
  • planregels, waarin het gebruik van de bestemming en de bouwmogelijkheden staan. Hier staan ook de definities en afwijkingsmogelijkheden;
  • een toelichting, hierin staat een beschrijving van het plangebied. Hierbij zit ook een uitleg van gemaakte keuzes.

Wilt u weten wat de bestemming van een stuk grond is, dan kunt u de bestemmingsplannen online bekijken. Een groot deel van onze bestemmingsplannen kunt u bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Voor een iemand die deze website niet elke dag gebruikt kan het lastig zijn om de goede informatie te vinden. 

Het zoeken werkt als volgt:

  • Klik op het groene vlak plannen zoeken. Er opent zich een nieuw scherm waarin u uw adres invult. Vervolgens komt er een lijst met bestemmingsplannen tevoorschijn.
  • Klik op het bestemmingsplan. Vaak is dit bestemmingsplan Kernen, Buitengebied, Bedrijventerreinen Stad, Lokale terreinen of een naam van de recreatieparken.
  • Er komen verschillende kleuren in beeld en rechts een scherm met de naam van de bestemming (enkelbestemming). Ook vindt u eventuele aanvullingen daarop (dubbelbestemming) zoals Waarde, Erf, Bouwvlak.
  • Klik op de enkelbestemming en er opent zich een nieuw scherm. Hier staat aangegeven wat er qua gebruik en bebouwing mogelijk is op deze locatie. Boven in dit scherm kunt u meer informatie vinden over het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld de toelichting, aanvullende regels en bijlagen.


​​​​Wij raden u om het hele bestemmingsplan door te lezen en niet alleen het bestemmingsartikel. Als er vragen zijn over het bestemmingsplan of de hoe de website ruimtelijkeplannen.nl werkt, bel ons dan gerust. U kunt ons bellen op 14 0524.

Een gemeente moet elke tien jaar het bestemmingsplan bijwerken. Dit is niet meer verplicht sinds 1 juli 2018. Hierdoor krijgen gemeenten ruimte om zich voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. Er is een wettelijke procedure voor een bestemmingsplan. Als er een nieuw bestemmingsplan komt staat dit in de Staatscourant en op www.officielebekendmakingen.nl. Ook al denkt u dat er voor u niets verandert, controleer toch het nieuwe plan.

Voorontwerp

In de voorbereiding van een bestemmingsplan weegt de gemeente de verschillende belangen in het bestemmingsplan. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan bekijken. Als inwoner of belanghebbende kunt u uw mening geven over het plan. Het voorontwerp is een soort praatplaatje. De gemeente is niet verplicht om een voorontwerp te maken. De gemeente is niet verplicht iets met uw mening te doen.

Ontwerpbestemmingsplan

Na het voorontwerp komt er een ontwerpbestemmingsplan. Als het ontwerpplan klaar is kunt u binnen zes weken uw mening over het plan geven. Binnen deze periode is het mogelijk om uw zienswijze mondeling- of schriftelijk te geven aan de gemeente. Wij adviseren u om niet op de laatste dag uw zienswijze op het plan te geven. Wij weten namelijk niet of wij uw vragen nog kunnen beantwoorden op de laatste dag. Geeft u niet uw mening dan kunt u niet in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan.

Definitief bestemmingsplan

Als het definitieve bestemmingsplan er is stelt de gemeenteraad dit vast. Daarna kunt u opnieuw voor een periode van zes weken uw mening geven op het definitieve plan. U kunt alleen uw mening geven als u dit ook heeft gedaan bij het ontwerpplan. U kunt dan in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een rechter zal dan de situatie beoordelen. U kunt ook in beroep gaan als later blijkt dat het definitieve plan anders is dan het ontwerpplan. De verandering moet in dat geval uw belangen schaden. Ondanks dat u in beroep bent gegaan, treedt het bestemmingsplan wel in werking. Wilt u dit voorkomen, dan zult u een verzoek om voorlopige voorziening moeten indienen.

Vragen

Met bovenstaande informatie hebben wij ons beperkt tot een aantal hoofdzaken. Mochten er vragen zijn, neem dan contact met ons op.

Als uw plannen niet passen binnen het bestemmingsplan, is het mogelijk om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Wij raden aan om eerst even te bellen om het plan door te spreken en een vervolgtraject uit te stippelen. Aan het afwijken van een bestemmingsplan zijn kosten verbonden.

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

  • Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft. Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
  • Binnenplanse afwijkingen: een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.
  • Buitenplanse afwijkingen: een afwijking die niet binnen de vorige afwijkingen valt. De procedure is bijna gelijk aan de procedure voor het maken van een nieuwe bestemmingsplan. Er zal een goede ruimtelijke onderbouwing aangeleverd moeten worden.