Checklist gegevens aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u een vergunningaanvraag indienen? In deze checklist vind u een overzicht van bijlagen waar u zoal aan moet denken. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Het kan zijn dat wij u vragen om extra informatie aan te leveren. In dit geval krijgt u hierover na ontvangstbevestiging van uw aanvraag een brief.

De volgende documenten heeft u nodig:

1. Compleet ingevuld aanvraagformulier 

In te vullen via www.omgevingsloket.nl
 

2. Situatietekening

De bestaande én de nieuwe situatie. Op de tekening staan in ieder geval: afmetingen, bebouwd oppervlak, situering, schaal (1:1000) en noordpijl. 
 

3. Plattegronden, doorsnede en geveltekeningen

De bestaande én de nieuwe situatie. Op de tekening staan in ieder geval: 

 • Detaillering trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken)
 • Draairichting beweegbare constructieonderdelen (ramen en deuren)
 • Brandveiligheid en rookproductie van niet standaard materialen     
 • Brandcompartimentering 
 • Vluchtroutes en soort/plaats brandveiligheidsvoorzieningen (zoals brandblussers, rookmelders, enzovoort) 
 • Geluidwering uitwendige scheidingsconstructies (geluidszone)
 • Wateropname materialen vloer, wand en plafond van sanitaire ruimten
 • Lucht-/ waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen uitwendige scheidingsconstructies
 • Ventilatievoorzieningen en voorzieningen afvoer verbrandingsgassen/aanvoer verbrandingslucht
 • Daglichttoetreding
 • Aansluitpunten riolering en hemelwaterafvoer 
 • Aanwijzing en oppervlakten gebruiksfuncties, verblijfsgebieden/- ruimten, afmetingen-/ bezetting ruimten
 • Bruto inhoud en bruto vloeroppervlakte
 • Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen
 • EPC, thermische eigenschappen en beperking luchtdoorlatendheid
 • Noodstroomvoorziening en –verlichting
 • Inrichting parkeervoorziening op het eigen terrein

 4. Principedetails schaal 1:5 of 1:10 

Zoals van aansluitdetails dak/gevel, gevel/ fundering.
 

5. Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing 

6. Materiaal- en kleurgebruik bouwmaterialen van de uitwendige scheidingsconstructies

7. Tekeningen waaruit de hoofdopzet van de draagconstructies blijkt 

8. Uw plannen passen niet binnen het bestemmingsplan

Past uw aanvraag niet binnen het bestemmingsplan? Beschrijf dan wat het huidige en het gewenste gebruik van de gronden en bouwwerken zijn. Beschrijf ook wat de gevolgen van het gewenste gebruik zijn voor de omgeving. Stuur ons ook uw motivatie, waarin u uitlegt waarom wij u de omgevingsvergunning  moeten geven.