Checklist gegevens aanvraag omgevingsvergunning

Dit is een overzicht met de gegevens waar u zoal aan kan denken als u een aanvraag omgevingsvergunning indient. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Het kan zijn dat wij u vragen om extra informatie aan te leveren. In dit geval krijgt u hierover na ontvangstbevestiging van uw aanvraag een brief.
 

 1. Compleet ingevuld aanvraagformulier 
  in te vullen via www.omgevingsloket.nl
   

 2. Situatietekening
  De bestaande én de nieuwe situatie. Op de tekening staan in ieder geval: afmetingen, bebouwd oppervlak, situering, schaal (1:1000) en noordpijl. 
   

 3. Plattegronden, doorsnede en geveltekeningen
  De bestaande én de nieuwe situatie. Op de tekening staan in ieder geval: 

  • Detaillering trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken)
  • Draairichting beweegbare constructieonderdelen (ramen en deuren)
  • Brandveiligheid en rookproductie van niet standaard materialen     
  • Brandcompartimentering 
  • Vluchtroutes en soort/plaats brandveiligheidsvoorzieningen (zoals brandblussers, rookmelders, enzovoort) 
  • Geluidwering uitwendige scheidingsconstructies (geluidszone)
  • Wateropname materialen vloer, wand en plafond van sanitaire ruimten
  • Lucht-/ waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen uitwendige scheidingsconstructies
  • Ventilatievoorzieningen en voorzieningen afvoer verbrandingsgassen/aanvoer verbrandingslucht
  • Daglichttoetreding
  • Aansluitpunten riolering en hemelwaterafvoer 
  • Aanwijzing en oppervlakten gebruiksfuncties, verblijfsgebieden/- ruimten, afmetingen-/ bezetting ruimten
  • Bruto inhoud en bruto vloeroppervlakte
  • Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen
  • EPC, thermische eigenschappen en beperking luchtdoorlatendheid
  • Noodstroomvoorziening en –verlichting
  • Inrichting parkeervoorziening op het eigen terrein
    
 4. Principedetails schaal 1:5 of 1:10 
  Zoals van aansluitdetails dak/gevel, gevel/ fundering
   
 5. Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing 
   
 6. Materiaal- en kleurgebruik bouwmaterialen van de uitwendige scheidingsconstructies
   
 7. Tekeningen waaruit de hoofdopzet van de draagconstructies blijkt 
   
 8. Uw plannen passen niet binnen het bestemmingsplan
  Past uw aanvraag niet binnen het bestemmingsplan? Beschrijf dan wat het huidige en het gewenste gebruik van de gronden en bouwwerken zijn. Beschrijf daarnaast wat de gevolgen van het gewenste gebruik voor de ruimtelijke ordening betekent. Stuur ons ook uw motivatie, waarin u uitlegt waarom wij u de omgevingsvergunning moeten geven.