Gemeente Coevorden ruim 9 miljoen in de plus

06 juni 2023
Algemeen

Vandaag maakt de gemeente Coevorden haar jaarcijfers bekend. Zij sloot 2022 af met een bruto resultaat van 9,2 miljoen euro, maar wil veel geld dit jaar nog uitgeven. Het college stelt de raad voor om 3,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om voorbereid te zijn op mindere tijden.

Vandaag maakt de gemeente Coevorden haar jaarcijfers bekend. Zij sloot
2022 af met een bruto resultaat van 9,2 miljoen euro, maar wil veel geld
dit jaar nog uitgeven. Het college stelt de raad voor om 3,8 miljoen toe te
voegen aan de algemene reserve om voorbereid te zijn op mindere tijden.

Van de overige 5,4 miljoen wordt bijna 4 ton ingezet voor de naweeën van de
coronapandemie. Verder wordt 1,27 miljoen gereserveerd voor diverse posten
zoals de energietoeslag. 2,87 miljoen wordt besteed aan nog niet gerealiseerde
ambities uit voorgaande jaren, zoals de omgevingswet en duurzaamheid. Ruim 8,5
ton gaat naar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Verkiezingen en bestuursprogramma

In het jaarverslag blikt het college terug op een jaar waarin de verkiezingen
plaatsvonden, het nieuwe college werd gevormd en de nieuwe gemeenteraad werd ingewerkt. Ook was Coevorden in 2022 de culturele gemeente van Drenthe. Het college maakte een naar eigen zeggen grensverleggend en verbindend
bestuursprogramma. Hierin worden de eigenheid van Coevorden in grootse en
nabije projecten zichtbaar.

Gevolgen oorlog Oekraïne

De uitvoering van de begroting over 2022 werd verder voor een groot deel
beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. Vanuit de samenleving, politiek en bestuur,
maatschappelijke partners en de ambtelijke organisatie is in
gemeenschappelijkheid opvang gecreëerd voor ontheemden. Geplande activiteiten zijn uitbesteed of op een lager pitje gezet om te zorgen dat er onderdak, zakgeld, onderwijs, zorg en dergelijke geregeld konden worden. Ook de indirecte effecten van de oorlog, zoals de torenhoge energieprijzen en inflatie hebben in 2022 de nodige aandacht gevraagd.

Veel aandacht voor wonen

Wonen was een belangrijk onderwerp in 2022. Het was voor veel politieke partijen
een belangrijke inzet voor de verkiezingen. Wethouder Steven Steven (financiën,
economie en wonen) geeft aan dat er op dit onderwerp mooie stappen zijn gezet:
“Op diverse manieren stimuleerden we nieuwbouw. We begeleidden inwoners met wooninitiatieven, maakten beleid voor flexwonen, bereidden nieuwe
bestemmingsplannen voor en maakten prestatieafspraken met woningcorporaties
en huurdersverenigingen. We realiseren ons terdege dat we daarbij niet klaar zijn
en zullen voor de komende jaren inzetten op betaalbaar wonen. Daarbij gebruiken
we de diversiteit van onze dorpen en wijken en sluiten we aan bij de diversiteit van
de woonbehoefte van onze inwoners.”

Randvoorwaarden

Wonen staat niet op zich, maar gaat over leven. In het jaarverslag is te lezen dat
daarom is geïnvesteerd in de randvoorwaarden op het gebied van infrastructuur,
onderwijs, cultuur, zorg en economie. Het volledige jaarverslag vind je op https://financien.coevorden.nl/