660.000 euro beschikbaar voor dorps- en wijkinitiatieven

Ook in 2017 is er weer een flink bedrag beschikbaar voor goede initiatieven van inwoners van de gemeente Coevorden. Het college van Burgemeester en Wethouders stelde deze week de invulling van het Stimuleringsfonds voor dit jaar vast. Er is in totaal 660.000 euro beschikbaar. Dorpen en wijken kunnen een verzoek voor een bijdrage indienen.

Het Stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden bestaat sinds 2015. Vanaf dat moment is samen met dorps- en wijkverenigingen invulling gegeven aan de subsidieregeling. Elk jaar wordt de regeling geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Aanpassingen

Dorps- en wijkverenigingen gaven tijdens de evaluatiebijeenkomst in maart aan graag een aantal punten te veranderen. Dit jaar is er bijvoorbeeld meer overleg mogelijk tussen initiatiefnemers en de jury. Ook wordt bekendgemaakt wie op welke initiatieven stemde tijdens de initiatievenmarkt.

Twee soorten subsidies

Evenals in 2016 is er ook voor dit jaar geld voor twee verschillende soorten initiatieven. Voor een bijdrage uit deel 1 van de regeling komen initiatieven in aanmerking die bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Voor deze projecten is maximaal 10.000 euro per aanvraag beschikbaar. Het tweede deel van de regeling is voor activiteiten die vallen binnen de werkwijze van ‘Coevorden Verbindt’. Het gaat om nieuwe manieren van samenwerken tussen inwoners en gemeente en een grotere betrokkenheid van inwoners bij overheidstaken.

Oproep

We zien graag zoveel mogelijk aanvragen tegemoet. Een bijdrage uit het eerste deel van het fonds kan via dorpsbelangen- en wijkverenigingen aangevraagd worden, voor deel twee is alleen afstemming met deze organisaties nodig. Aanvragen voor deel 1 kunnen vanaf nu tot 1 september worden ingediend, deel twee kan het hele jaar door. Voor de complete regeling kunt u terecht op www.coevorden.nl