Gemeenteraad vergadert vroeg; begroting op de agenda

Foto voorzittershamer

De gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 november begint al om 17.45 uur in de Raadszaal in het Hof van Coevorden. Dit omdat onder andere de programmabegroting 2020 op de agenda staat.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling agenda

4. Vaststelling besluitenlijst gemeenteraad van 29 oktober 2019

5. Ingekomen stukken

6. Hamerstukken (A)

7. Stukken met korte stemverklaring (B)

8. Bespreekpunten (C)

  • Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
  • Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake belastingverordeningen 2020
  • Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake actualisatie financiële nota’s en financiële verordening

9. Sluiting

 

Tijdschema


17.45-18.15         Opening                           

18.15-19.30         Eerste termijn raad + voorlezen AB

                           (10 min per fractie)

19.30-19.45         Schorsing

19.45-20.30         Eerste termijn college

                           (10 min per portefeuillehouder)

20.30-20.50         Onderling overleg en afstemming

20.50-21.25         Tweede termijn raad

                           (5 min per fractie)

21.25-21.40         Schorsing

21.40-22.00         Tweede termijn college

                           (5 min per portefeuillehouder)

 

Vergadering wordt live uitgezonden

Als u de vergadering van de raad bijwoont,  weest u zich er dan van bewust, dat openbare raadsvergaderingen  live worden uitgezonden op Internet. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u hierop te wijzen.