Bestemmingsplannen windparken Coevorden naar de raad

In de maanden maart en april hebben de ontwerpbestemmingsplannen voor de windparken Weijerswold en Hulteweg ter inzage gelegen. Tegen deze plannen zijn zienswijzen ingediend. Op dinsdag 20 juni hebben Burgemeester en Wethouders ingestemd met de nota’s van antwoord waarin de (afhandeling van de) zienswijzen uitgebreid is beschreven. Daarnaast heeft het college besloten de bestemmingsplannen in aangepaste vorm ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad die hierover op 11 juli 2017 vergadert.

Coördinatieprocedure

Tijdens de procedure van de bestemmingsplannen is gebruik gemaakt
van een zogenaamde coördinatieprocedure. Het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-omgevingsvergunning lagen
gezamenlijk ter inzage.


Vervolg

Inhoudelijke behandeling van de bestemmingsplannen vindt plaats in
de commissievergadering van 4 juli 2017. Als de raad op 11 juli 2017
de bestemmingsplannen vaststelt kunnen de aangevraagde
omgevingsvergunningen worden verleend. Deze vergunningen liggen
dan samen met de vastgestelde bestemmingsplannen 6 weken ter
inzage. Tegen deze plannen kan beroep worden ingesteld bij de Raad
van State.