Klassieke straatlantaarns met op de achtergrond een boerderijwoning met rieten dak.

Overtreding van gemeenteregels melden

Regels handhaven

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

 • illegale stort van afval (terugkerend op één plek)
 • bodem die is vervuild
 • stankoverlast
 • geluidsoverlast
 • ongewenste reclame (buiten)
 • bouwen zonder vergunning
 • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

Melding maken

Een melding kan (anoniem) op de volgende manieren gedaan worden: telefonisch (14 0524), per mail (info@coevorden.nl), met de post of in persoon op het gemeentehuis. De gemeente bekijkt uw melding en beslist of zij er iets mee doet. Hierover nemen we geen formeel besluit. De meldingen geven ons inzicht in de aard en omvang van de overlast. 

Wilt u een milieuklacht indienen? Stuur dan een e-mail naar info@coevorden.nl

Handhavingsverzoek indienen

Wanneer u een handhavingsverzoek indient, is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente verplicht een formeel besluit te nemen op uw handhavingsverzoek. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.  

Een handhavingsverzoek kan alleen schriftelijk worden ingediend. Geeft u hierbij aan dat u een formeel handhavingsverzoek indient. Het handhavingsverzoek kan niet anoniem worden ingediend. Het handhavingsverzoek moet worden voorzien van uw naam en adres, de datum en ondertekening. In uw verzoek geeft u een duidelijke omschrijving waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden. U kunt ons vragen om:  

 • handhavend op te treden  

 • bestuursdwang toe te passen  

 • een dwangsom op te leggen 

 • een vergunning in te trekken  

U stuurt uw handhavingsverzoek naar:  
   
Gemeente Coevorden  
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 2  
7740 AA Coevorden  

Handhavingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt of u een belang heeft bij handhaving van de geldende wet- en regelgeving. U moet belanghebbende zijn. In het handhavingsbesluit geeft het college van burgemeester en wethouders aan of zij handhavend op gaat treden of niet.  

Tegen dit besluit staan rechtsmiddelen open. U kunt bezwaar indienen wanneer u het niet eens bent met het besluit op uw handhavingsverzoek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de kamer Bezwaar en Beroep.   

Wanneer het college van burgemeester en wethouders besluit om tot handhaving over te gaan, start zij een handhavingstraject. De overtredingen moeten dan beëindigd worden of ongedaan gemaakt worden. Dit kan in sommige gevallen ook door de niet toegestane situatie te legaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanvragen en het verkrijgen van een omgevingsvergunning.