Bert Bouwmeester

Role: 
Burgemeester
Telefoonnummer: 
14 0524

Portefeuille

 • Coördinatie en Procesbewaking burger, bestuur en communicatie
 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid (incl. vergunningverlening en handhaving, APV en evenementen)
 • Handhaving
 • Bedrijfsvoering
 • Coördinatie internationaal beleid
 • Regionale samenwerking, incl. Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

De burgemeester,  Bert Bouwmeester, is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. Hij is door de Kroon (Koning en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) benoemd voor een periode van zes jaar.

In het college heeft hij stemrecht, in de gemeenteraad mag hij alleen advies geven. Naast deze taken is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en heeft hij het opperbevel bij brand en rampen in de gemeente. Omdat hij deze zelfstandige taken en bevoegdheden heeft, is de burgemeester een apart bestuursorgaan van een gemeente.

Bert Bouwmeester is sinds 1 januari 2004 burgemeester van de gemeente Coevorden.

 • Lid Bestuur Veiligheidsregio Drenthe
 • Lid Algemeen Bestuur Euregio Enschede/Gronau
 • Voorzitter Aufsichtsrat GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH
 • Vicevoorzitter Gesellschafterversammlung GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH
 • Voorzitter Openbaar lichaam Eems Dollard Regio (EDR)
 • Lid Stuurgroep Interreg EDR
 • Lid Comité van Toezicht Interreg EDR
 • Bestuurslid VDG (afdeling Drenthe van de Vereniging Nederlandse Gemeenten: VNG)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger algemene vergadering: Essent NV, NV Area reiniging, NV BNG, Rendo
 • Lid regiegroep Energietransitie Drenthe
 • Lid VNG commissie Europa en Internationaal
 • Lid Nederlandse delegatie Comité van de Regio’s, commissie CIVEX
 • Vice President Dagelijks Bestuur Association European Border Regions