Bestemmingsplan inzien

In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied inricht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken, bijvoorbeeld omdat u bouwplannen heeft.Als de gemeente een nieuw bestemmingplan opstelt of een bestemmingsplan aanpast, maakt ze dit bekend via de eigen website en via de Staatscourant.

Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan? Dan kan er misschien worden afgeweken. 

Als de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen, legt zij dit vast in een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit kunt u 6 weken lang inzien. Tijdens deze periode mag u uw mening geven over de plannen. Na deze periode stelt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan staat 6 weken lang op de website. U kunt tijdens deze periode schriftelijk, mondeling of via e-mail reageren. Hierna publiceert de gemeente de definitieve plannen.

U kunt alleen in beroep gaan als u al eerder heeft gereageerd op het ontwerpplan. De gemeenteraad zal u persoonlijk bericht sturen van het definitieve besluit.

U dient uw beroep in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. U heeft 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Heeft u een spoedeisend belang? Dan kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit dient u tegelijk met uw beroep in.

Tarieven omtrent perceelsinformatie m.b.t.

  • Bestemmingplannen/vergunningen: € 45,95
  • Onderhoudstoestand/aanschrijvingen: € 45,95
  • Milieuaspecten/verontreinigingen: € 45,95

(tarieven 2017)

U kunt het (ontwerp)bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op de website Ruimtelijke Plannen en eventueel op papier in het gemeentehuis. Uw reactie kunt u richten aan de gemeente.