Bomen kappen

Een omgevingsvergunning kan nodig zijn voor het kappen van bomen waarvan de dwarsdoorsnede van de stam op 1.30 meter hoogte 30 cm of meer bedraagt.

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

De volledige regelgeving is opgenomen in de Bomenverordening van de gemeente.

U hoeft niet altijd een vergunning aan te vragen. Als u alle drie onderstaande voorwaarden voldoet, is er geen vergunning nodig.

 • de boom staat in uw tuin of op uw erf
 • de boom maakt geen deel uit van een windsingel of houtwal
 • de boom staat op onderstaande lijst:
  • Abies - Zilverspar
  • Amelanchier - Krentenboompje
  • Araucaria - Apenboom
  • Betula - Berk
  • Catalpa - Trompetboom
  • Cedrus - Ceder
  • Chamaecyparis - Schijncypres
  • Cornus - Kornoelje
  • Crataegus - Meidoorn
  • Cryptomeria - Japanse ceder
  • Elaeagnus - Olijfwilg
  • Ficus - Gewone vijg
  • Gleditsia - Valse Christusdoorn
  • Hippophae - Duindoorn
  • Koelreuteria - Blazenboom
  • Laburnum - Gouden regen
  • Larix - Larix
  • Magnolia - Beverboom
  • Malus* - Sierappel
  • Metasequoia - Chinese moerascypres
  • Mespilus - Mispel
  • Morus - Moerbei
  • Nothofagus - Schijnbeuk
  • Parrotia - Persische parrotie
  • Picea - Fijnspar
  • Pinus - Den
  • Populus - Populier
  • Prunus* - Sierkers
  • Pseudotsuga - Douglasspar
  • Pyrus* - Sierpeer
  • Salix - Wilg
  • Sequoiadendron - Mammoetboom
  • Sorbus - Lijsterbes
  • Taxodium - Moerascypres
  • Taxus - Venijnboom
  • Thuja - Levensboom
  • Tsuga - Canadese hemlock

Het geldt voor alle soorten (species, variëteiten en cultuurvariëteiten).

* uitgezonderd hoogstamfruitbomen (Malus, Prunus, Pyrus).

Om een kapvergunning aan te vragen, geeft u door:

 • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
 • hoe groot de boom is
 • waar de boom staat (adres)
 • uw reden om te willen kappen
 • eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Het aanvragen van een vergunning kost: € 53,40 (tarief 2019).

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Leefomgeving, Team Omgevingsontwikkeling
Kasteel 1
7741 GC Coevorden
14 0524 vergunningen@coevorden.nl