Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • bouwen
 • slopen
 • bomen kappen
 • een inrit of uitrit aanleggen
 • een monument herstellen, verbouwen of slopen
 • reclame aanbrengen
 • brandveilig gebruik gebouwen

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

De volgende vergunningen zijn opgegaan in de omgevingsvergunning:

 • aanlegvergunning
 • aanleggen of veranderen van een weg
 • binnenplanse ontheffing
 • bouwvergunning
 • buitenwerkstelling beheersverordening voor een project
 • exploitatievergunning
 • gebruiksvergunning
 • kapvergunning
 • meldingsplicht veranderen van de inrichting of van de werking daarvan
 • mijnbouwmilieuvergunning
 • milieuvergunning
 • monumentenvergunning
 • ontheffing beheersverordening
 • ontheffing bestemmingsplan
 • ontheffing Bouwbesluit 2003
 • ontheffing voorschrift Bouwverordening opslagvergunning (onroerende zaken)
 • projectbesluit
 • reclamevergunning
 • sloopvergunning
 • sloopvergunning in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • sloopvergunning o.g.v. Bouwverordening
 • uitwegvergunning of -melding
 • vergunning voor alarminstallatie aan een onroerende zaak
 • vergunning voor indirecte lozingen

Wij begrijpen dat dit niet dagelijkse kost voor u is, wilt u ons bij vragen bellen?

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Vraagt u een omgevingsvergunning aan vanwege een veehouderij (bijvoorbeeld wijziging stalsysteem of uitbreiden met dieren)? U heeft ook een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet nodig. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Drenthe. Daar leest u ook hoe u de vergunning kunt aanvragen.

Afdeling Leefomgeving, Team Omgevingsontwikkeling

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden