Overtreding milieuregels melden

U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

 • illegaal afval is gestort
 • de bodem is vervuild
 • stankoverlast is
 • geluidsoverlast is

U doet dan een verzoek om handhaving. Daarna kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of particulier die de milieuregels heeft overtreden. 

De gemeente toetst uw klacht en gaat na:

 • of er illegaal is gehandeld
 • of de voorschriften in de vergunning zijn overtreden

Na dit onderzoek beslist de gemeente of handhavingsmaatregelen nodig zijn. En welke maatregelen nodig zijn. Afhankelijk van de ernst van de overtreding stelt de gemeente een termijn vast, waarbinnen de overtreding ongedaan moet worden gemaakt.

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de milieuregels.

U kunt de gemeente vragen om

 • handhavend op te treden
 • bestuursdwang toe te passen
 • een dwangsom op te leggen
 • een vergunning in te trekken

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
 • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen. Ook dit doet u bij de instantie die mag handhaven. Dat kan de gemeente zijn.

Doe uw klacht of melding bij de Afdeling Beheer & Realisatie, Team Handhaving. U kunt een milieuklacht ook digitaal indienen.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.