Overtreding van gemeenteregels melden

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

 • illegale stort van afval
 • bodem die is vervuild
 • stankoverlast
 • geluidsoverlast
 • ongewenste reclame (buiten)
 • bouwen zonder vergunning
 • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

De gemeente toetst uw klacht en gaat na:

 • of er illegaal is gehandeld
 • of de voorschriften in de vergunning zijn overtreden

Na dit onderzoek beslist de gemeente of handhavingsmaatregelen nodig zijn. En welke maatregelen nodig zijn. Afhankelijk van de ernst van de overtreding stelt de gemeente een termijn vast, waarbinnen de overtreding ongedaan moet worden gemaakt.

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

U kunt de gemeente vragen om

 • handhavend op te treden
 • bestuursdwang toe te passen
 • een dwangsom op te leggen
 • een vergunning in te trekken

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
 • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Doe uw klacht of melding bij de Afdeling Beheer & Realisatie, Team Handhaving. U kunt een milieuklacht ook digitaal indienen.