Rijksmonument verbouwen of slopen

Een rijksmonument is een beschermd bouwwerk. Bent u eigenaar van een pand of terrein dat aangewezen is als beschermd monument en wilt u restaureren, grondig verbouwen of slopen? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • Het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur.
 • Kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

Er zijn twee procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Een gewone en een uitgebreide procedure. De uitgebreide procedure geldt voor:

 • (Gedeeltelijke) sloop van een rijksmonument.
 • Ingrijpende wijzigingen van een rijksmonument.
 • Reconstructie van een beschermd rijksmonument.
 • Wijziging bij herbestemming van een rijksmonument.
 • Uitvoering van een natuurtoets door de gemeente.

Voor alle andere wijzigingen geldt de gewone procedure.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Of heeft u vragen over restauratiemogelijkheden? Neem dan contact op met de gemeente. Ook toekomstige monumentenbezitters die meer willen weten over de regels kunnen hier terecht.

De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente eerst aan de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb hierna mee in het besluit op de aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente de omgevingsvergunning af.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • Voor uzelf: met DigiD
  • Voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:
  • Een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • Een bouwbestek
  • Foto’s
  • Een situatieschets
  • Een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)

Reguliere procedure: U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Reguliere procedure

Kijk voor meer informatie op de pagina Bezwaarschrift indienen.

Uitgebreide procedure

Kijk voor meer informatie op de pagina Indienen zienswijze.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld:

 • De mogelijkheden
 • Het verloop van de procedure en de termijnen
 • De benodigde stukken bij de aanvraag
 • Subsidiemogelijkheden 

Neem dan ruim van tevoren contact op via telefoonnummer: 14 0524. 

Gemeente Coevorden

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden