Rioolheffing betalen

Via de rioolheffing wordt de uitvoering van alle gemeentelijke watertaken betaald. Hoewel de naam 'rioolheffing' anders doet vermoeden, hebben deze taken niet alleen betrekking op het gemeentelijk riool. Naast de zorg voor afvalwater (inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater)  heeft de gemeente ook een zorgplicht voor hemel- en grondwater in het openbare gebied. De gemeente onderhoudt jaarlijks bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen en heeft drainage in beheer en onderhoud.

Rioolheffing wordt opgelegd aan gebruikers (rioolheffing afvalwater) en eigenaren (rioolheffing hemel- en grondwaterafvoer).

Voor de rioolheffing hemel-en grondwaterafvoer is de situatie op 1 januari bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de rioolheffing eigendom verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is een regeling tussen verkoper en koper. De gemeente staat hier buiten.

De rioolheffing afvalwater voor gebruikers bent u verschuldigd vanaf het moment dat u het perceel in gebruik neemt (vanaf de eerstvolgende volledige maand). Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, ontvangt u automatisch een vermindering (vanaf de eerstvolgende volledige maand).

De aanslag rioolheffing bestaat uit 3 tarieven:

 • De gebruiker betaalt voor het afwalwater op basis van het aantal m3 dat wordt afgevoerd.
 • De eigenaar betaalt voor het hemel- en grondwaterafvoer een vastrecht, dit is een vast bedrag per perceel.
 • De eigenaar betaalt voor het hemel- en grondwaterafvoer een bedrag wat gebaseerd is op een percentage van de WOZ-waarde.

U heeft een directe of indirecte aansluiting op de riolering (met uitzondering van het vastrecht).

Bent u gebruiker, dan ontvangt u een aanslag rioolheffing gebruikers (afvalwater). Bent u eigenaar, dan ontvangt u een aanslag rioolheffing eigenaren (vastrecht en op basis van de WOZ-waarde).

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken.

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval het volgende:

 • uw naam en adres
 • dagtekening van de aanslag
 • omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt

Onderteken het bezwaarschrift. Als iemand anders namens u bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee.

U kunt bezwaar maken:

 • met uw DigiD
 • met uw DigiD via het WOZ-loket
 • schriftelijk bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Coevorden

Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk. Kijk verder bij "Bezwaarschrift indienen".

Heeft u bezwaar gemaakt? U moet de aanslag nog wel op tijd betalen. Dat is dus voor de vervaldatum of het incassomoment. Krijgt u volledig of gedeeltelijk gelijk? Dan krijgt u de ten onrechte verschuldigde bedragen weer terug.

 

Eigenaren betalen een deel vastrecht en een deel gebaseerd op de WOZ-waarde.

De rioolheffing is:

 • Eigenaren - Percentage van de OZB-waarde: 0,0193 %
 • Eigenaren - Vastrecht vast bedrag per perceel: € 61,07
 • Gebruikers - (1) van 0 m³ tot en met 500 m³: € 105,72
 • Gebruikers - (2) van 501 m³ tot en met 15.000 m³: € 701,33
 • Gebruikers - (3) van 15.001 m³ tot en met 25.000 m³: € 7.582,48
 • Gebruikers - (4) boven 25.001 m³: € 20.040,96

(tarieven 2018)

U kunt ook langskomen in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het meest eenvoudig is om digitaal uw afspraak te maken. U ziet dan direct alle beschikbare tijdstippen. Kies dan het tijdstip uit dat u het beste uitkomt.

Heeft u geen automatische incasso en kunt u het bedrag niet binnen 2 termijnen betalen? U hebt de mogelijkheid om uw aanslag in meerdere maandelijkse termijnen te kunnen betalen. Dit kan door middel van het afgeven van een automatische incasso.

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen voor de aanslag rioolheffing gebruikers. Kijk ook bij "Belastingen en heffingen, kwijtschelding". Krijgt u ook een aanslag voor het eigenaarsgedeelte? U kunt hier geen kwijtschelding voor krijgen.