Wet open overheid

Per 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. 

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie doen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt informatie over de inhoud. 
 • U krijgt de informatie via internet.

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • Inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • De bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

Informatie van de gemeente Coevorden is openbaar, behalve als deze wet bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Dat bepaalt de Woo.

Zo vraagt u een verzoek om informatie aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken

De gemeente stuurt u een bericht binnen 4 weken nadat uw verzoek is ontvangen. Deze periode mag de gemeente 1 keer verlengen met 2 weken.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Wilt u een Woo verzoek indienen ? Stuur dan een email naar info@coevorden.nl.

Geef in uw email aan:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken

Heeft u vragen over de Woo? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon. Bel met 140524 of stuur een email naar woo@coevorden.nl.