WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. 

Huurders van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van de onroerendezaakbelasting.

Huurt u een woning? Dan ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen waarop ook de WOZ-beschikking en de WOZ-waarde wordt vermeld. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw. Voor meer informatie kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen.

De waarde van uw huis of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak.

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Op de pagina taxatieverslag vindt u meer informatie.

De gemeente heeft er geen belang bij de WOZ-waarde hoog in te schatten.

  • Dit zou tot veel onnodige bezwaarschriften leiden die voor de gemeente veel werk met zich meebrengen.
  • De gemeente krijgt dan minder geld van het rijk, omdat ze zelf relatief veel belasting kan ontvangen.

De WOZ-waarde bestaat uit de waarde van de grond plus het (deel van het) pand dat erop staat.

De gemeente bepaalt de waarde van de onroerende zaken elk jaar opnieuw. Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw pand zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari van het jaar ervoor.

In 2017 moet u aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2016. Voor deze aangifte wordt uitgegaan van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2015. Die waarde staat vermeld op uw aanslagbiljet van 2016.

Waardebepaling woningen
De gemeente gaat uit van de “waarde in het economische verkeer”. Dit is de prijs die koper en verkoper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. De gemeente waardeert de woning alsof u de volledige eigendom in handen heeft.

De taxateur bezoekt maar een beperkt aantal woningen zelf. Per wijk zijn daar representatieve panden voor uitgekozen. De taxateur gebruikt daarvoor verkoopcijfers (marktgegevens) van representatieve panden. De waarden van andere woningen van hetzelfde soort zijn daarvan afgeleid. Meestal worden die woningen geautomatiseerd modelmatig getaxeerd. Dit werkt zo: De gemeente kijkt in een lijst van het Kadaster naar de prijzen van de verkochte woningen. Deze prijzen gebruikt de gemeente om de waarde te bepalen. De waarde wordt bepaald door bijvoorbeeld: het type van de woning, de grootte, de gewildheid van de omgeving, de buurt of de ligging. Hiervoor stelt de gemeente een taxatiemodel op. Het taxatiemodel bepaalt voor alle woningen een taxatie door ze met elkaar te vergelijken. Dit gebeurt geautomatiseerd, dus met de computer. Op deze manier berekent de gemeente uit alle verkoopcijfers een taxatie voor de niet-verkochte woningen. De gemeente controleert de taxatiewaarde die uit het geautomatiseerde model naar voren komt op juistheid. Een deel van deze controle vindt met de bij de gemeente bekende gegevens plaats. Hiernaast wordt een aantal huizen ter plaatse gecontroleerd.

Waardebepaling niet-woningen
Er zijn twee soorten niet-woningen: courante panden (kantoren, winkels, horeca, etc.) en incourante panden (scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, etc.). Bij courante panden stelt de gemeente een waarde vast op basis van huurprijzen. Voor incourante panden stelt de gemeente de vervangingswaarde vast. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is als het pand opnieuw gebouwd wordt, inclusief de waarde van de grond. Wij houden hierbij rekening met afschrijvingen en functionele veroudering.

Met de modelmatige waardebepaling (het taxatiemodel) bepaalt de gemeente elk jaar voor elke woning een actuele taxatiewaarde (marktwaarde). Op basis hiervan kan de gemeente ook heel nauwkeurig de waardeontwikkeling inschatten. De gemeente vergelijkt daarvoor het totaal van de WOZ-waarden van alle woningen van het nieuwe jaar met het totaal van de WOZ-waarden van het voorafgaande jaar.

Makelaars gebruiken cijfers over verkopen die via een makelaar zijn verlopen en vergelijken de gemiddelde transactieprijs uit een bepaalde maand van een jaar met de gemiddelde transactieprijs uit bijvoorbeeld diezelfde maand in het voorafgaande jaar. Zij gebruiken de datum waarop de verkoopovereenkomst is gesloten. Deze datum valt in de regel enige maanden eerder dan de juridische levering.

De gemeente doet een marktanalyse. Hiervoor gebruikt ze alle verkopen. Voor het bepalen van het stijgings- of dalingspercentage wordt steeds een afzonderlijke verkoopprijs vergeleken met de geldende WOZ-waarde van de verkochte woning. Op deze manier ontstaat een zuiver beeld van de effecten van de nieuwe waardepeildatum (stijging in een kalenderjaar) op de nieuwe vast te stellen WOZ-waarden. De gemiddelde daling van de waarden van woningen in een gemeente kunnen afwijken van het landelijk gemiddelde. Soms kan het percentage (sterk) afwijken van het gemiddelde in de gemeente.

Eigenaren en gebruikers van een woning of niet-woning krijgen de WOZ-beschikking toegestuurd.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken. Lees hierover meer op de pagina belastingen-bezwaar.

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

U kunt langskomen in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het eenvoudigst is om digitaal een afspraak te maken. U ziet dan direct alle beschikbare tijdstippen. Kies dan het moment dat u het beste uitkomt.

Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. U kunt bellen met 14 0524.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Heffingsambtenaar Gemeente Coevorden

Postadres:
2
7740 AA Coevorden