Sport- en preventieakkoord

 

'Wij gaan voor een gezond Coevorden'

De gemeente Coevorden zet, in navolging van de nationale sport- en preventieakkoorden, in op een lokaal sport- en preventieakkoord. Dit akkoord sluiten we met elkaar om gezamenlijk één belangrijk doel te realiseren: een gezonde gemeente Coevorden waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden. Een gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken. Samen met sportverenigingen, het onderwijs, zorg, welzijn en natuurlijk ook met het bedrijfsleven!

Met het akkoord bouwen we een krachtig netwerk waar sport en bewegen samen optrekt met zorg, welzijn, onderwijs, ruimte en bedrijfsleven. We kunnen met veel energie samenwerken om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Die energie zien we terug in de ambities. In verschillende groepen gaan we werken aan de uitvoering van de doelen en zes ambities.

Zes ambities

Het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden is, samen een 100-tal organisaties tot stand gekomen. Samen is bepaald welke thema’s in de gemeente Coevorden belangrijk zijn. De gekozen zes ambities zijn door de betrokkenen vertaald naar doelen, beoogde resultaten en bijbehorende acties om die resultaten te bereiken. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke partners binnen het lokale sport- en preventieakkoord wat willen en kunnen bijdragen. Op deze manier is een gezamenlijke set aan afspraken gemaakt waar de komende jaren met elkaar in de gemeente Coevorden aan gewerkt wordt.

iconen-zes-ambities

Meer informatie

Wil je meer weten over de uitwerking van onderstaande zes ambities? Wil je het volledige sport- en preventieakkoord per mail ontvangen? Of doe je nog niet mee en wil je aanhaken op het sport- en preventieakkoord? Stuur een e-mail naar a.wijnholds@coevorden.nl.

 

ambitie-gezond-in-coevorden

Gezond in Coevorden gaat over het bevorderen van gezondheid of een gezondere leefstijl van de inwoners van Coevorden. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare inwoners. We doen dat vanuit de visie op positieve gezondheid. Daarbij wordt de kracht van mensen benadrukt. De nadruk ligt meer op de mogelijkheden dan op de beperkingen door ziekte. Hierbij speelt sport en bewegen een belangrijke rol. Vooral als het gaat om ontmoeting, gezondheid, preventie, meedoen en weerbaarheid.

beweegaanbieders

Deze ambitie draait om de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Coevorden. Het is belangrijk dat deze aanbieders vitaal zijn en kunnen doen waar ze voor bedoeld zijn. Dat de sportverenigingen het niet altijd gemakkelijk hebben blijkt de laatste jaren. Met deze ambitie zetten we in op het versterken van de sport- en beweegaanbieders in Coevorden. De vitale aanbieder is een gezonde sportaanbieder waar iedereen terecht kan en waarin je als vereniging de samenwerking zoekt met andere sportaanbieders om elkaar te versterken.

iedereen

In de gemeente Coevorden moet het voor iedereen mogelijk zijn om aan sporten en bewegen mee te doen. Zo kunnen jong en oud in Coevorden genieten van de voordelen die sporten en bewegen met zich meebrengen. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar de kwetsbare inwoners. In het nationaal sportakkoord wordt ook wel over inclusief sporten gesproken. Meedoen aan sport en plezier in sport is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusie draagt bij aan het meedoen aan en het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen:

  • Met plezier mee kan doen;
  • Zich welkom voelt;
  • Erbij hoort;
  • Geaccepteerd wordt;
  • Niet uitgesloten wordt;
  • Eigen sportkeuzes kan maken.

onderwijs

De onderwijsomgeving is bij uitstek een omgeving waarin kinderen op jonge leeftijd aangemoedigd kunnen worden voor een leven lang bewegen. Dat begint natuurlijk met goed bewegingsonderwijs voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Naast bewegingsonderwijs kan de schoolomgeving ook een goede plek zijn waar kinderen bewust worden gemaakt van een gezonde leefstijl. Door in de fysieke omgeving gezondheidsbevordering en bewegingsstimulering aan te moedigen, kan het individuele kind zich vaardigheden eigen maken voor de toekomst. Dit zou je kunnen doen door de fysieke omgeving zo in te richten, dat die uitnodigt om te gaan bewegen. Het is van belang dat er voor- en naschools een omgeving is waarin bij de inrichting rekening is gehouden met het kind. Dit is ook belangrijk voor hoe het kind zich ontwikkelt op de bewegings- en gezondheidsvaardigheden.

coevorden-op-de-kaart

Evenementen zijn een belangrijke manier voor een sterke profilering (promotie) van de stad, het buitengebied of de regio. Ook in de gemeente Coevorden liggen hier kansen door met meer, andere of kwalitatief hoogwaardigere evenementen de naamsbekendheid te vergroten en de bestedingen te laten stijgen. Dit kan door de verblijfsduur te verlengen wanneer ingezet wordt op meerdaagse evenementen. Met sport en bewegen kunnen we Coevorden op de kaart zetten. We gaan Coevorden profileren als een sportieve gemeente. Laten zien wat we te bieden hebben, dat we daar trots op zijn en zorgen dat niet alleen de inwoners kunnen genieten van dat wat Coevorden heeft maar ook toeristen. Kortom, sport en bewegen inzetten voor regiopromotie!

infrastructuur

Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn. Het gaat niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het park, het pleintje in de wijk en de natuur. In deze ambitie gaat het over de aanwezigheid van voorzieningen (sportaccommodaties) om in te sporten en te bewegen en ook over de inrichting van de openbare ruimte en hoe die verleidt tot sporten en bewegen. Het aantal mensen dat sport en beweegt in de openbare ruimte neemt sterk toe. Wielrennen, hardlopen en wandelen wordt ook in georganiseerd sportverband gedaan, maar meestal zijn het zelfgeorganiseerde groepjes of individuele sporters die deze activiteiten doen. Daarnaast zijn ook fitness gerelateerde activiteiten in de buitenlucht in opkomst. De verwachting is dat sporten en bewegen in de openbare ruimte in relatie met sporten in georganiseerd verband bij een sportclub nog verder zal toenemen. In het kader van de nieuwe omgevingswet liggen er uitdagingen voor de gemeente om in de inrichting van de openbare ruimte ook sport en bewegen mee te nemen.