Structuurvisie

Van Structuurvisie naar Omgevingsvisie

Op dit moment is de structuurvisie van kracht. We werken echter aan de opvolger van dit document: de Omgevingsvisie. Vanaf 1 januari 2024 is dit een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Iedere gemeente in Nederland stelt een Omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Deze gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter inzage van 8 mei 2023 t/m 20 juni 2023. Het document is te vinden via Ruimtelijke Plannen.

Totstandkoming

Samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en experts hebben we gebouwd aan deze Omgevingsvisie voor Coevorden. We hebben gewerkt met een bewonersenquete, een klankbordgroep uit de gemeenteraad, we hebben dorps/wijkgesprekken gevoerd en scholieren hebben ideeën ingebracht. Ook zijn er brede bijeenkomsten georganiseerd voor onze maatschappelijke partners, van landbouw tot zorg. Daarmee is het nadrukkelijk een product van onze samenleving. Maar, het is ook vooral een product voor onze samenleving. Het kan dienen als inspiratiebron voor initiatiefnemers, inwoners, ondernemers etc. om nieuwe ontwikkelingen te realiseren.

Ambities voor Coevorden

In de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente Coevorden komen de volgende ambities naar voren:

Eigen thuisbasis

Alle generaties wonen en leven samen. Met bereikbare voorzieningen, in een groene duurzame omgeving. De identiteit van dorpen en wijken is zichtbaar en voelbaar.

Evenwichtig platteland

In het buitengebied ontwikkelen landbouw, natuur en landschap, toerisme en recreatie, bodem- en waterbeheer en andere functies zich duurzaam en in harmonie met elkaar.

Economisch regionaal knooppunt

Coevorden ontwikkelt zich verder als knooppunt in een (internationale) regio. De historische vestingstad is het middelpunt. Er zijn goede verbindingen via weg, water en spoor en er is ruimte voor het bedrijfsleven.

Werking van de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie levert input voor het Omgevingsplan. Dit instrument bevat de ruimtelijke regels en vormt een toetsingskader voor de gewenste toekomstige ontwikkelingen en is vergelijkbaar met het huidige Bestemmingsplan. Initiatiefnemers vragen een Omgevingsvergunning aan om toestemming te krijgen voor de uitvoering van hun plannen. Voor plannen waarvan een afwijking van het Omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteiten) nodig is, vallen we terug op de Omgevingsvisie als toetsingskader, naast specifiek beleid dat eventueel van toepassing is.

Uitvoering van de Omgevingsvisie

In lijn met de ambities voeren we de Omgevingsvisie uit in drie programma's, verdeeld over de gebieden wonen, bedrijven en buitengebied. Onze bestaande beleidsstukken beschouwen we als onderdeel van deze programma's. Zo is de Woonvisie uit 2021 leidend voor de ambitie 'eigen thuisbasis' en vormt de Economische visie uit 2019 de basis voor de ambitie 'economisch regionaal knooppunt'. We gaan aan de slag met een nieuw Omgevingsprogramma buitengebied.

In het gemeentelijke programma duurzaamheid komen de doelen en activiteiten op gebied van energietransitie, groene leefomgeving, circulair ondernemen en duurzaam vastgoed samen. Programma's kunnen voor een specifiek deel van de gemeente gelden, bijvoorbeeld omdat er een verzameling van opgaven is voor dat gebied. Dit is het geval bij de vertaling van de ambitie 'evenwichtig platteland' in een gemeentelijke visie op het buitengebied. Ook het gemeentelijke programma Vitale Vakantieparken is in dat kader te plaatsen.