Structuurvisie

Van Structuurvisie naar Omgevingsvisie

Op dit moment is de structuurvisie van kracht. We werken aan de opvolger van dit document: de Omgevingsvisie. Vanaf 1 januari 2024 is dit een verplicht instrument voor het Rijk, de provincie en de gemeente. Iedere gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie vast. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie gaan we in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De ontwerp-Omgevingsvisie lag ter inzage van 8 mei 2023 t/m 20 juni 2023. De hoogtepunten zie je in onze video over de omgevingsvisie.  In september 2023 wordt de omgevingsvisie waarschijnlijk vastgesteld. 

Totstandkoming

Samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en experts hebben we gewerkt aan de Omgevingsvisie voor Coevorden. We hebben gewerkt met een bewonersenquête en een klankbordgroep uit de gemeenteraad. Ook hebben we dorps/wijkgesprekken gevoerd en hebben scholieren ideeën gedeeld.  Daarnaast hebben we  brede bijeenkomsten georganiseerd voor onze maatschappelijke partners, van landbouw tot zorg. De Omgevingsvisie is daarmee een product van en voor onze samenleving. De Omgevingsvisie kan dienen als inspiratiebron voor bijvoorbeeld initiatiefnemers, inwoners, en ondernemers om nieuw ontwikkelingen te realiseren.

Ambities voor Coevorden

In de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente Coevorden komen de volgende ambities naar voren:

Eigen thuisbasis

Alle generaties wonen en leven samen in een groene duurzame omgeving met bereikbare voorzieningen. De identiteit van dorpen en wijken is zichtbaar en voelbaar.

Evenwichtig platteland

In het buitengebied ontwikkelen landbouw, natuur en landschap, toerisme en recreatie, bodem- en waterbeheer en andere functies zich duurzaam en in harmonie met elkaar.

Economisch regionaal knooppunt

Coevorden ontwikkelt zich verder als knooppunt in een (internationale) regio. De historische vestingstad is het middelpunt. Er zijn goede verbindingen via weg, water en spoor en er is ruimte voor het bedrijfsleven.

Werking van de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie levert inpunt voor het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staan de ruimtelijke regels. Het Omgevingsplan vormt een toetsingskader voor de gewenste toekomstige ontwikkelingen en is te vergelijken met het huidige Bestemmingsplan. Initiatiefnemers vragen een Omgevingsvergunning aan om toestemming te krijgen voor de uitvoering van hun plannen. Wij beoordelen deze aanvraag. Er zijn ook buitenplanse omgevingsactiviteiten. Dit zijn activiteiten waarvan een afwijking van het Omgevingsplan nodig is. We vallen dan terug op de Omgevingsvisie als toetstingskader, naast specifiek beleid dat eventueel van toepassing is.

Uitvoering van de Omgevingsvisie

In lijn met de ambities voeren we de Omgevingsvisie uit in drie programma’s. Deze hebben we verdeeld over de gebieden wonen, bedrijven en buitengebied. Onze bestaande beleidsstukken merken we aan als onderdeel van deze programma’s. De woonvisie uit 2021 is leidend voor de ambitie ‘eigen thuisbasis’. De economische visie uit 2019 vormt de basis voor de ambitie ‘economisch regionaal knooppunt’. We gaan aan de slag met een nieuw Omgevingsprogramma buitengebied.

In het gemeentelijke programma duurzaamheid komen de doelen en activiteiten samen. Dit is op het gebied van energietransitie, groene leefomgeving, circulair ondernemen en duurzaam vastgoed samen. Programma’s kunnen voor een bepaald deel van de gemeente gelden. Bijvoorbeeld omdat er een verzameling van opgaven is voor dat gebied. Dit is het geval bij de vertaling van de ambitie ‘evenwichtig platteland’ in een gemeentelijke visie op het buitengebied. Het gemeentelijke programma Vitale Vakantieparken is ook in dat kader te plaatsen.