Verkiezing Waterschap

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezing voor het Waterschap plaats. Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Waterschappen plaats.

Waar stemmen we voor?

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De laatste wordt vaak dijkgraaf en soms watergraaf genoemd. Het bestuur van een waterschap lijkt een beetje op dat van een gemeente of een provincie, maar er zijn ook verschillen.

De leden van het algemeen bestuur, die het algemeen belang vertegenwoordigen, worden rechtstreeks door de inwoners van het waterschap gekozen. Aan deze verkiezingen doen niet alleen landelijke politieke partijen mee, maar ook partijen die zich in het bijzonder op waterkwesties richten.

Zoals ook bij andere verkiezingen stellen alle deelnemende partijen de kandidatenlijsten op, die op het stembiljet staan. De vertegenwoordigers van de drie specifieke belangengroepen (agrariërs, natuurbeheerders en bedrijven) worden niet gekozen, maar benoemd door organisaties van deze belangengroepen. De leden van het algemeen bestuur worden voor een periode van vier jaar gekozen.

Wat doet een Waterschap?

Anders dan provincies en gemeenten, houdt een waterschap zich alleen bezig met het beheer van water en de zorg voor de techniek die het water onder controle moet houden. Deze taken staan niet op zichzelf. Ze hebben veel raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop provincies en gemeenten wel taken hebben. Een goede samenwerking tussen gemeente, provincie en waterschap is dus belangrijk.

Waterschappen hebben een aantal belangrijke taken, namelijk:

  • Zorg voor de waterkering. Door al het water in en om Nederland is het gevaar van overstromingen groot. Waterschappen hebben een belangrijke taak in het onderhouden van dijken en waterkeringen.
  • Zorg voor de hoeveelheid water. Het waterschap regelt het oppervlaktewater in een bepaald gebied.
  • Zorg voor de kwaliteit van het water. Waterschappen hebben een belangrijke taak om het oppervlaktewater te beschermen tegen vervuiling. 
  • Zorg voor de water- en vaarwegen. Hieronder valt het uitbaggeren van water- en vaarwegen, het onderhouden en bedienen van sluizen en bruggen.