Afkoppelen hemelwaterafvoer - subsidieaanvraag

Het college van burgemeester en wethouders heeft gebieden aangewezen waar het verboden is hemelwater op het vuilwaterriool te lozen. Dit verbod geldt onder andere voor degene die geen aanslag ontvangt van de rioolheffing hemel- en grondwater. Ook zijn er beleidsregels vastgesteld waarin kaders voor de subsidiemogelijkheden bij de afkoppeling van hemelwaterafvoer mogelijk worden gemaakt.

Deze stimuleringsmaatregel/subsidie wordt verstrekt in de vorm van een financiële bijdrage per m² afgekoppeld dakoppervlak gerekend in het platte vlak, waarbij de dakhelling niet wordt meegerekend. Als ondergrens geldt dat minimaal 20 m² wordt afgekoppeld. Het subsidiebedrag dat wordt verleend bedraagt € 20,- per m² afgekoppeld dakoppervlak.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 1.000,- per aanvraag en per perceel en wordt berekend aan de hand van de overgelegde opgave zoals bedoeld bij het vastgestelde aanvraagformulier. De eenmalige stimuleringsmaatregel die via dit beleid kan worden uitgekeerd, geldt alleen voor degene die tevens een aanslag ontvangt voor de inzameling van afvloeiend hemelwater.