Wonen in recreatiewoningen

Permanent wonen in recreatieverblijven is niet toegestaan. Slechts in een aantal gevallen is dit tijdelijk mogelijk. Hier de meest gestelde vragen over permanente bewoning:

Als het recreatieverblijf als hoofdverblijf wordt gebruikt is er sprake van permanente bewoning. Er is sprake van gebruik als hoofdverblijf als het recreatieverblijf het ‘centrum van het sociale en maatschappelijke leven’ van een persoon is. Met andere woorden, als de dagelijkse activiteiten in het leven vanuit de recreatiewoning worden gepland en ondernomen is er sprake van een hoofdverblijf, en is er sprake is van permanente bewoning.

Nee. Het permanent bewonen van een recreatieverblijf is in strijd met de bestemming voor recreatieve doeleinden van de recreatieverblijven die in het bestemmingsplan is vastgelegd.

Het gaat niet om de duur van de bewoning maar om de strijdigheid met het bestemmingsplan. Wij kunnen daarom geen termijnen geven voor welke momenten er in een recreatieverblijf gewoond mag wonen omdat er helemaal niet gewoond mag worden. In een recreatieverblijf mag alleen maar gerecreëerd worden.

Verhuren mag enkel ten behoeve van recreatief gebruik. De huurder mag het recreatieverblijf niet als hoofdverblijf gebruiken.

De gemeente gaat overtreders ‘aanschrijven’. Dat houdt in dat zij een dwangbevel ontvangen. Uiteindelijk kan er een dwangsom opgelegd worden. 

Nee, de gemeente Coevorden biedt geen vervangende woonruimte aan en kan ook niet bemiddelen voor vervangende woonruimte.

In drie gevallen kunnen we ‘permanente bewoning’ van recreatieverblijven tijdelijk toestaan. Dit geldt voor maximaal één jaar, en wordt alleen verstrekt als:

  • Het recreatieverblijf voldoet aan de eisen van het bouwbesluit en
  • De aanvrager kan aantonen dat er dringende redenen zijn waardoor het noodzakelijk is om tijdelijk in een recreatieverblijf te gaan wonen. Het moet dan gaan om:
  • Echtscheidingskwesties (ook beëindiging van een geregistreerd partnerschap) van personen die in de gemeente Coevorden wonen, waarbij het noodzakelijk is dat een van de beide personen (tijdelijk) andere woonruimte betrekt;
  • Situaties waarbij sprake is van een calamiteit waardoor de eigen woning, welke woning is gelegen binnen de gemeente Coevorden, tijdelijk niet meer kan worden bewoond (brand-, water- of stormschade);
  • Situaties van overbruggingshuisvesting. De aanvrager dient aan te tonen dat hij binnen één jaar in aanmerking komt voor een reguliere woning in de gemeente Coevorden. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een urgentieverklaring van een woningstichting of door het overleggen van een koop- of huurovereenkomst van een aangekochte of gehuurde woning.

In het facetbestemmingsplan “Wico, “De Tip “en Ermerzand” is opgenomen dat voor bepaalde recreatieverblijven permanente bewoning is toegestaan door de huidige bewoners als hun rechtsopvolgers. Voor deze recreatieverblijven is op basis van het bestemmingsplan dus een ander gebruik toegestaan dan voor de overige recreatieverblijven. De recreatieverblijven die zijn opgenomen op de bijlage bij het facetbestemmingsplan, en de recreatieverblijven waarvoor een perceelgebonden beschikking is afgegeven (op het Ermerstrand) staan buiten de discussie over permanente

bewoning en de wijze waarop moet worden gehandhaafd. Permanente bewoning is voor deze woningen immers toegestaan op basis van het daar geldende bestemmingsplan of verleende beschikking. Voor de duidelijkheid hebben wij hieronder een overzicht opgenomen van de adressen (huidige huisnummer) waar deze uitzondering geldt.

Ermerzand, nrs:

1, 4, 6, 14, 18 ,21 ,25 ,38 ,40 ,44 ,46 ,47 ,53 ,62 ,68 ,75 ,81 ,82 ,85 ,86, 103, 105, 116, 126, 127, 129, 148, 150, 158, 160, 161, 162, 164, 167, 168, 172, 174, 179, 180, 185, 189, 191, 193.

Steenbakkersweg, nrs:

7 301, 7 304, 7 305, 7 307, 7 309, 7 313, 7 315, 7 317, 7 318, 7 322, 7 325, 7 339, 7 341, 7 349, 7 351, 7 353, 7 358, 7 360, 7 365, 7 373, 7 379, 7 383, 7 406, 7 410, 7 424.

De Tip te De Kiel, nrs:

17, 19, 27, 31, 33, 37, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 85, 91, 97, 99, 103, 125, 127, 131.

Nee. Burgers die zich inschrijven in het bevolkingsregister (GBA) op het adres van een recreatiewoning zijn vaak in de veronderstelling dat de gemeente hiermee toestemming geeft om op dit adres te gaan wonen. Dit is onjuist. Gemeenten zijn te allen tijde verplicht om burgers in te schrijven op een door deze burgers opgegeven adres in de gemeente ook al is dit adres gekoppeld aan een recreatiewoning. Het feit van inschrijving geeft geen rechten voor permanente bewoning van de betreffende recreatiewoning (permanent bewonen van de recreatiewoning blijft in strijd met het bestemmingsplan). Bij de inschrijving in de GBA op een recreatieverblijf krijgen bewoners een brief mee waarin staat dat zij op korte termijn een handhavingsactie kunnen verwachten.

 

De exacte regels zijn te vinden in de  “Beleidsregels permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Coevorden”:
PDFBeleidsregels permanente bewoning gemeente Coevorden

 Meer relevante documenten

PDFAanvraagformulier tijdelijke gedoogbeschikking ivm dringende omstandigheden